ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

ОДЈАВЉИВАЊЕ ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Објављено: 30.03.2022

Околност да се извршни дужник одјавио из Републике Србије, ради исељења, не значи да је извршење постало немогуће и да поступак због тога треба обуставити.

Из образложења:

Побијаним решењем обустављено је извршење, одређено решењем о извршењу Јавног извршитеља посл. бр. И.Ивк-1046/21 од 13.12.2021. године и укинуте су све спроведене извршне радње.

Против наведеног решења, извршни поверилац је благовремено изјавио жалбу побијајући исто због битне повреде одредаба поступка и погрешне примене материјалног права.

Основано се жалбом извршног повериоца наводи да чињеница да се извршни дужник одјавио из Републике Србије дана 22.07.2015. године ради исељења из Републике Србије није предвиђена као разлог за обуставу, нити се иста може подвести под одредбу члана 129. тачка 6 ЗИО, која предвиђа обуставу у случају да је извршење постало немогуће или не може да се спроведе из других разлога (пропао је предмет извршења, извршни дужник нема имовине и сл.). Околност да се дужник одјавио из Републике Србије, ради исељења, не значи да је извршење постало немогуће и да поступак због тога треба обуставити. Наиме, извршни дужник без обзира на тренутно пребивалиште може поседовати имовину у Републици Србији на којој би се могло намирити потраживање извршног повериоца.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гжи-68/22 од 25.02.2022.године којим је укинуто решење Јавног извршитеља имоноване за подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду, Јасне Џудовић посл. бр. И.Ивк-1046/2021 од 07.02.2022. године>

Аутор сентенце: Радмила Стојановић, виши судијски сарадник