ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНИХ ОДНОСА СА ДЕТЕТОМ

Објављено: 20.05.2020

Одбијање самог детета да одржава личне односе са оцем-извршним повериоцем, не може се сматрати онемогућавањем одржавања личних контаката са малолетним дететом од стране извршног дужника.

Из образложења:

Према стању у спису, извршни поверилац је дана 27.12.2018. године поднео предлог за извршење на основу извршне исправе-правноснажне и извршне пресуде Основног суда у Новом Саду посл. бр. П2-417/16 од 31.01.2018.године, ради одржавања личних односа између њега, као оца и млт. детета странака. Извршни поверилац је у предлогу навео да извршни дужник одбија да поступи по наведеној одлуци и да му омогући виђање са ћерком. На основу таквог предлога, суд је ожалбеним решењем дозволио предложено извршење.

У жалби против тог решења, извршни дужник је, поред осталог, указала на то да наводи из предлога за извршење нису тачни, јер извршног повериоца никада није спречавала да виђа дете, та да је управо извршни поверилац тај који не поступа у складу са извршном исправом и не поштује начин који је одређен за одржавање личних односа њега, као оца и млт. детета странака, као и да је предлог за извршење резултат искључиво анимозитета, који извршни поверилац има према њој.

Имајући у виду одредбе члана 65 Породичног закона, те чињеницу да заједничко млт. дете извршног повериоца и извршног дужника има непуних 11 година, а да се из приложеног извештаја Центра за социјални рад Града Новог Сада није могло закључити да је поред родитеља обављен разговор и са млт. дететом странака, овај суд је дана 19.06.2019. године донео решење посл.бр. Гжи-306/2019, по коме је предметни спис поново вратио првостепеном суду, сматрајући да је првостепени суд, ради што боље заштите интереса детета, у конкретном случају морао да у сарадњи са надлежним центром утврди и мишљење детета о одржавању личних односа са оцем, овде извршним повериоцем.

Поступајући по том решењу, првостепени суд је путем надлежног центра прибавио и мишљење млт. детета странака на предметне околности, које је садржано у извештају од 08.08.2019. У том извештају, наведено је да је обављен разговор са дететом и извршним дужником, као и да је дете изјавило да се са оцем последњи пут видело у мају 2019. године, када је он дошао са млт. ћерком из друге ванбрачне заједнице и када су заједно провели време на игралишту ; да отац ретко долази, да када је последњи пут био по њу, да ју је питао да ли жели да иде на базен, што она није прихватила, са чиме се он сложио и отишао, да са оцем не жели да седне у кола, јер је он води по кафанама, да он по том питању ништа не мења, иако му је она рекла да то не воли, да оцу замера што је чешће не зове и не поклања јој пажњу, што јој не показује да је воли, а због чега у њега нема поверења, да отац само долази да нервира њу и маму, да јој је током виђања са оцем досадно, односно да се отац не труди довољно око ње, у парку гледа у телефон док се она игра са сестром, да жели да је отац сваки дан зове на њен број телефона, да се интересује за њу и покаже јој да је воли, да долази чешће, односно по судској пресуди, као и то да има подршку мајке да са оцем редовно одржава контакт, али да отац не долази редовно, нити са њом одржава тај редован контакт.

Имајући у виду да је у конкретном случају предлог за извршење поднет ради принудног извршења одлуке о одржавању личних односа извршног повериоца и млт. детета странака, посебно се имало у виду то да је доношење решења о извршењу, у случају онемогућавања одржавања личних контаката са малолетним дететом, оправдано само ако се на други начин, односно добровољно, не извршава обавеза из извршне исправе, односно ако извршни дужник својим радњама онемогућава остваривање контаката између детета и другог родитеља. С обзиром на наводе(исказе странака, извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада од 25.04.2019.г. као и извештај истог центра од 08.08.2019. године, којим је прибављено мишљење млт. детета на предметне околности, овај суд је става да се може закључити да у конкретном случају извршни дужник не онемогућава остваривање контаката између детета и другог родитеља, овде извршног повериоца. При томе, овај суд је узео у обзир прописано право детета које је навршило 10. година живота, да може слободно и непосредно изразирти своје мишљење у сваком судском и управном поступку, у коме се одлучује о његовим правима, као и то да се одбијање самог детета да одржава личне односе са оцем, овде извршним повериоцем, свакако не може сматрати онемогућавањем одржавања личних контаката са малолетним дететом од стране извршног дужника.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гжи-306/2019 од 20.08.2019.године којим је преиначено решење Основног суда у Новом Саду посл.број И-1276/18 од 31.12.2018.године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадниk