ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Наследно право

ОДРИЦАЊЕ ОД НАСЛЕЂА

Објављено: 18.07.2019

Прихватање наслеђа и одрицање од наследног дела у корист одређеног наследника се сматра поклоном, а сама изјава о одрицању у корист другог наследника, мора бити изричита, јасна и неопозива.

Из образложења:

Побијаним решењем Основног суда у Новом Саду, пословни број О- 4639/14 од 22.09.2014. године расправљена је заоставштина иза пок. М.П., бившег из Буковца. Утврђене су непокретности које чине зоставштину и оглашени су законски наследници покојног и то Д.П., М.П. и М.П., синови оставиоца, С.Б. и Р.Ж., ћерке оставиоца. По правном основу законског наслеђивања и уступања за наследнике су оглашени Д.П. у 3/5 дела и М.П. у 2/5 дела. Наложено је РГЗ СКН Нови Сад и Сремски Карловци да изврше упис права власништва са оставитеља на оглашене наследнике.

Против наведеног решења, жалбу је благовремено изјавио законски наследник Д.П., због битне повреде одредаба парничног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и због погрешне примене материјалног права.

Одредбом члана 213 Закона о наслеђивању је предвиђено да се наследник може одрећи наслеђа изјавом пред судом до окончања првостепеног поступка за расправљање заоставштине. Наследник се може одрећи наслеђа само у своје име. Сматра се да наследник који се одрекао наслеђа никада није ни био наследник.

Одредбом члана 216 Закона о наслеђивању је прописано да се одрицање у корист одређеног наследника, сматра изјавом о пријему наслеђа уз истовремено уступање наследног дела. По пријему уступљеног дела на односе између уступиоца и пријемника се примењују правила о поклону.

Побијаним решењем првостепени суд је расправио заоставштину иза пок. М.П., и за законске наследнике по основу законског наслеђивања и уступања огласио Д.П. на 3/5 дела и М.П. на 2/5 дела. У образложењу побијаног решења је наведено да је законска наследница Љ.П. у међувремену преминула, да се законске наследнице С.Б. и Р.Ж. нису прихватиле наслеђа, које им по закону припада и да се законски наследник М.П. прихватио наслеђа које му по закону припада и уступио свој наследни део законском наследнику Д.П. Међутим, из садржине списа произилази да су законске наследнице С.Б. и Р.Ж. на рочишту од 13.02.1989. г. дале наследничку изјаву: „Не прихватамо се наслеђивања које нам по закону припада“. Цитирана наследничка изјава се не може сматрати одрицањем у корист других наследника у смислу члана 216 Закона о наслеђивању, с обзиром да не садржи у себи изјаву о примању наслеђа и уступању наследног дела другим наследницима у чију корист се одрицање врши. Прихватање наслеђа и одрицање од наследног дела у корист одређеног наследника се сматра поклоном, а сама изјава о одрицању у корист другог наследника, мора бити изричита, јасна и неопозива. Имајући у виду да законске наследнице С.Б. и Р.Ж. на рочишту од 13.02.1989. године, нису дале изјаву о пријему наслеђа уз истовремено уступање наследног дела другим законским наследницима, нејасно је на основу чега је првостепени суд утврдио да су се законске наследнице одрекле свог наследног дела у корист законских наследника Д.П. и М.П. Због наведених нејасноћа и недостатака побијано решење се не може испитати са становишта правилне примене материјалног права, чиме је исто захваћено битном повредом одредаба парничног поступка из члана 361 став 2 тачка 12 ЗПП-а.

Првостепени суд ће у поновном поступку отклонити битну повреду одредаба парничног поступка на коју је указано овим решењем, тако што ће позвати законске наследнице С.Б. и Р.Ж. да поново дају јасне наследничке изјаве односно, тако што ће на поуздан начин утврдити да ли су њихове наследничке изјаве дате у смислу одредбе члана 213, или пак одредбе члана 216 Закона о наслеђивању, након чега ће правилном применом материјалног права и без даљих битних повреда одредаба парничног поступка расправити заоставштину иза пок. М.П., те ће јасно образложити све разлоге своје одлуке.

Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број Гж- 4373/18 од 04.12.2018.године којим су укинута решења Основног суда у Новом Саду посл. бр. О-4519/14 од 04.09.2015. године и посл.бр. О- 4639/14 од 22.09.2014. године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник