ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Стварно право

ОДРЖАЈ НА ИДЕАЛНОМ СУВЛАСНИЧКОМ ДЕЛУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Објављено: 17.03.2021

За стицање права сусвојине одржајем није битно да постоји тачно опредељен реални део на коме се стиче право својине одржајем.

Из образложења:

Првостепени суд је због погрешне примене материјалног права пропустио да утврди све релевантне чињенице за пресуђење, па је одбио тужбени захтев за стицање права сусвојине на сувланичком делу од 2/128 по основу одржаја, погрешно закључујући да се сусвојина путем одржаја може стећи само на тачно опредељеној ствари на реалном делу непокретности, а не и на њеном идеалном делу.

Супротно оваквом ставу првостепеног суда, Апелациони суд је става да Закон о основама својинскоправних односа не искључује такав начин стицања сусвојине. Наиме, за стицање права сусвојине одржајем није битно да постоји тачно опредељен реални део на коме се стиче право својине одржајем. Сусвојина одржајем на основу члана 28. ст. 2. Закона о основама својинскоправних односа може се стећи и на идеалном делу, али је потребно да првостепени суд оцени да ли је државина тужиоца законита, савесна и несметана, односно да ли су испуњени услови за стицање сусвојине одржајем на основу наведених одредби Закона о основама својинскоправних односа. Овакав став је заузео Врховни касациони суд у одлукама Рев. 1343/2019 од 12.12.2019. године, Рев. 5977/2018 од 20.11.2019. године, Рев. 2143/2019 од 17.06.2020. године.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-2716/2020 од 14.01.2021.године, којом је укинута пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-4619/2018 од 24.09.2020.године>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић