ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Породично право

ПАРНИЧНИ ТРОШКОВИ СУДА

Објављено: 17.03.2021

У ситуацији када се тужбеним захтевом осим развода брака, тражи вршење родитељског права над заједничком децом, допринос за дечије издржавање и одржавање личних контаката између деце и родитеља коме нису поверена на самостално вршење родитељског права, у погледу чега је нужно да се одлука донесе пре свега у најбољем интересу заједничке млт. деце, правично је да свака странка сноси своје трошкове.

Из образложења:

Решењем о трошковима поступка садржаним у пресуди Основног суда у Новом Саду пословни број П2-43/20 од 11.09.2020. године, одлучено је да свака странка сноси своје трошкове поступка.

Против наведеног решења жалбу је благовремено изјавила тужена-противтужиља.

Жалба тужене-противтужиље није основана.

Испитујући побијано решење у границама разлога наведених у жалби, пазећи по службеној дужности на битне повреде одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тачке 1,2,3,5,7. и 9. ЗПП, као и на правилну примену материјалног права, у смислу члана 386. став 3. ЗПП, у вези члана 402.ЗПП, овај суд је нашао да је побијано решење донето без битних повреда одредаба парничног поступка и уз правилну примену материјалног права.

Супротно жалбеним наводима тужиље-противтужене, побијано решење је донето у складу са материјалним правом, саржаним у одредби члана 207. Породичног закона. Ово због тога што суд, према наведеној законској одредби, о накнади трошкова поступка у вези са породичним односима одлучује по слободној оцени, водећи рачуна о разлозима правичности, а овај суд налази да у ситуацији када се тужбеним захтевом осим развода брака, тражи вршење родитељског права над заједничком децом, допринос за дечије издржавање и одржавање личних контаката између деце и родитеља коме нису поверена на самостално вршење родитељског права, у погледу чега је нужно да се одлука у овој правној ствари донесе пре свега у најбољем интересу заједничке млт. деце, дакле не превасходно у интересу парничних странка, правично је да свака странка сноси своје трошкове. Овај суд налази да је правилна одлука првостепеног суда да свака странка сноси своје трошкове поступка, коју је првостепени суд правилно образложио разлозима правичности, имајући у виду чињеницу да је поступак вођен у интересу обе парничне странке, односно по тужби и противтужби, као и да вођење овог поступка није скривио нико од парничних странака, већ је покретање истог било неопходно како би се решио статус млдб. деце, односно питање вршења родитељског права, одржавање личног односа са родитељем коме не буде поверено самостално вршење родитељског права, као и сума издржавања, док се жалбом не указује ни на евентуалне процесне злоупотребе било које од парничних странака.

Имајући у виду све наведено, овај суд је, применом члана 401. тачка 2. ЗПП одлучио као у изреци првостепене одлуке.

Решење Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ2-2/21 од 14.01.2021.године, којим је потврђено решење Основног суда у Новом Саду посл.број П2-43/20 од 11.09.2020.г. судија Мирјана Родић>

Аутор сентенце: