ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Облигационо право

ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ

Објављено: 14.07.2021

Код бесплатних располагања, сматра се да је дужник знао да предузетим располагањем наноси штету повериоцу, поред чега се за побијање тих радњи не захтева ни да је трећем лицу, са којим је или у чију је корист тај уговор закључен, то било познато или могло бити познато.

Из образложења:

Чињеница да ли дужник има довољно средстава за испуњење повериочевог потраживања зависи пре свега од тога колика су му примања, да ли поседује неке непокретности у власништву, превозна средства, акције привредних друштава или новчана средства на рачунима у банкама, што се све доказује искључиво писменим доказима, а не било чијим саслушањем, па ни саслушањем дужника, због чега су сви жалбени наводи тужене у овом смислу, без основа.

Дужник услед закључења предметног уговора о поклону, нема довољно средстава за испуњење доспелог потраживања тужиоца као повериоца, због чега се сматра да је предметни уговор о поклону закључен на штету тужиоца, који га због тога може побијати у делу потребном за намирење свог потраживања. При наведеном, не тражи се да је у време закључења уговора о поклону дужник знао или могао знати да тужиоцу на тај начин наноси штету, јер се код бесплатних располагања, сматра да је дужник знао да предузетим располагањем наноси штету повериоцу, поред чега се за побијање тих радњи не захтева ни да је трећем лицу, са којим је или у чију је корист тај уговор закључен, то било познато или могло бити познато. При оваквом стању ствари, у смислу одредаба члана 280. став 1. и 2. члана 281. став 3., члана 283. став 1. и 2. и члана 284. ЗОО.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-627/21 од 16.03.2021.године, којом је потврђена пресуда Основног суда у Новом Саду посл.број П-9236/20 од 30.10.2020.гoдине>

Аутор сентенце: Драган Петронијевић, судијски сарадник