ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОД СТРАНЕ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА КОЈИ ЈЕ СТРАНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Објављено: 20.05.2020

Због чињенице да је извршни поверилац држављанин државе, која нема ЈМБГ за своје држављане, већ евиденцију о својим држављанима евентуално води на другачији начин, не може се онемогућити извршни поверилац-страно физичко лице, у остваривању својих потраживања у извшрном поступку, на основу извршне исправе коју поседује.

Из образложења:

Побијаним решењем Основног суда у Новом Саду, пословни број Ии-7994/2019 од 31.12.2019. године, предлог за извршење од 27.12.2019. године је одбачен.

Извршни поверилац је против наведеног решења благовремено изјавио жалбу.

Одредбом члана 30 став 1 ЗИО прописано је да су идентификациони подаци о извршном дужнику и извршном повериоцу који је физичко лице име и презиме, пребивалиште и јединствени матични број грађана.

Одредбом члана 59 став 1 ЗИО прописано је да у предлогу за извршење назначавају се идентификациони подаци о извршном повериоцу и извршном дужнику (члан 30), извршна исправа, потраживање извршног повериоца, једно средство или један предмет или више средстава и предмета извршења или захтев да се извршење одреди на целокупној имовини извршног дужника и други подаци који су потребни за спровођење извршења.

Имајући у виду наведене одредбе закона, као и чињеницу да је извршни поверилац страно физичко лице које нема ЈМБГ, али да је у предлогу за извршење навео датум рођења, као и број свог идентификационог документа-пасоша, уз навођење места издавања пасоша, овај суд сматра да је предлог за извршење потпун, те да је првостепени суд погрешно заузео став када је предлог одбацио. Наиме, имајући у виду да се страно физичко лице у правном промету у Републици Србији идентификује на основу пасоша, да је извршни поверилац у предлогу за извршење навео број пасоша, као и датум свог рођења, и остале потребне податке, сходно члану 30 (све сем ЈМБГ), то овај суд сматра да предлог садржи довољно података да би се о њему мериторно одлучило. Због чињенице да је извршни поверилац држављанин државе која евентуално нема ЈМБГ за своје држављане, већ евиденцију о својим држављанима евентуално води на другачији начин, не може се онемогућити извршни поверилац-страно физичко лице, у остваривању својих потраживања у извршном поступку, на основу извршне исправе коју поседује. Имајући у виду све напред изнето, ваљало је првостепено решење укинути и предмет вратити првостепеном суду на даље поступање.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гжи-41/2020 од 29.01.2020.године којим је укинуто решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. Ии-7994/19 од 31.12.2019.године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник