ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Радно право

ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ

Објављено: 18.07.2019

За закључење анекса уговора о раду, није довољно да су се десиле неке промене у процесу и органиацији рада код послодавца и да оне нужно захтевају премештај запослених на друге послове и друго место рада тј. закључење анекса уговора о раду, већ је нужно да се о томе запослени, са којим се намерава закључити анекс, обавести, да буде упознат са разлозима због којих му се нуди понуда за закључење анекса уговора о раду.

Из образложења:

Првостепеном пресудом, у ставу један изреке, тужбени захтев тужиоца је делимично усвојен, у ставу два изреке, поништен је, као незаконит, Анекс број 1 од 29.11.2016. године, заведен под бројем 12.01.475 947/2-16, којим су измењени услови рада из уговора о раду број 18-03-3922/2-15 од 17.03.2015. године, који су закључили тужилац и тужени, у ставу три изреке, обавезан је тужени да тужиоца врати на послове, који су уговорени уговором о раду број 18-03-3922/2-15 од 17.03.2015. године или на друге послеве, који одговарају стручној спреми и радно професионалном искуству тужиоца.

Одредбом члана 171 став 1 тачка 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05 са изменама и допунама), који је био на снази у време закључења спорног анекса уговора о раду, прописано је да послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада, ради премештаја на други одговарајући посао, због потреба процеса и организације рада, ради премештаја у друго место рада код истог послодавца, у складу са чланом 173 овог закона, ради упућивања на рад на одговарајући посао код другог послодавца, у складу са чланом 174 овог закона и ако је запосленом који је вишак, обезбедио остваривање права из члана 155 став 1 тачка 5 овог закона. Одредбом члана 172 наведеног закона, у ставу 1, прописано је да је, уз анекс уговора о раду, послодавац дужан да запосленом достави писмено обавештење које садржи разлоге за понуђен анекс уговора, рок у коме запослени треба да се изјасни који не може бити краћи од 8 радних дана и правне последице, које могу да настану непотписивањем анекса, у ставу 2, да ако запослени потпише анекс у остављеном року, задржава право да пред надлежним судом оспорава законитост тог анекса, у ставу 3 да запослени који одбије понуду анекса у остављеном року, задржава право да у судском поступку поводом отказа уговора о раду у смислу члана 179 став 5 тачка 2 овог закона, оспорава законитост анекса и у ставу 4 да се сматра да је запослени одбио понуду анекса уговора о раду, ако не потпише анекс уговора у року из става 1 овог члана.

Имајући у виду наведене законске одредбе и непобитно утврђено чињенично стање, правилно првостепени суд закључује да је тужени приликом закључења Анекса број 1 Уговора о раду са тужиоцем дана 29.11.2016. године, само формално испоштовао законом предвиђен поступак закључења анекса уговора о раду. Наиме, тужени је пре закључења спорног анекса доставио тужиоцу понуду за закључење Анекса број 1 Уговора о раду, одредио рок за изјашњење и упозорио на последице одбијања понуде, што предвиђа Закон о раду у одредби члана 171, међутим понуда коју је доставио тужиоцу не садржи све елементе, који су предвиђени одредбом члана 172 став 1 Закона о раду. Одредбом члана 172 став 1 Закона о раду прописано је да је послодавац дужан да запосленом у писменом облику достави и разлоге за анекс, а тужени у понуди није навео конкретне разлоге због којих тужиоцу доставља понуду. Тужени је само паушално навео да понуду за закључење анекса доставља тужиоцу због потреба процеса и организације рада, а не наводи у чему се састоји та потреба, не наводи конкретно шта је то што захтева закључење анекса уговора о раду и премештај тужиоца на друго радно место и у друго место рада. Није довољно да су се неке промене у процесу и организацији рада код послодавца десиле и да оне нужно захтевају премештај запослених на друге послове и у друго место рада тј. закључење анекса уговора о раду, већ је нужно да се о томе запослени, са којим се намерава закључити анекс, обавести,да буде упознат са разлозима због којих му се нуди понуда за закључење уговора о раду.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду посл.број Гж1-2420/18 од 05.11.2018.године, којом је потврђена пресуда Основног суда у Новом Саду посл.бр. П1-5/17 од 06.06.2018.године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник