ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

ПОСЕБНА МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Објављено: 20.05.2020

Посебна месна надлежност за извршење чињења, нечињења или трпљења, регулисана је одредбом члана 359 Закона о извршењу и обезбеђењу, која прописује да је за одлучивање о предлогу за извршење и за спровођење извршења ради предузимања неке радње извршног дужника (чињење), уздржавање од одређене радње (нечињење) или трпљења одређене радње, месно надлежан и суд на чијем подручју извршни дужник треба да испуни своју обавезу.

Из образложења:

Побијаним решењем Основног суда у Новом Саду пословни број И-1142/19 од 12.12.2019. године, Основни суд у Новом Саду огласио се месно ненадлежним за поступање у овој правној ствари и одредио да ће спис бити достављен Првом основном суду у Београду, као стварно и месно надлежном суду.

Основано се жалбом извршног повериоца оспорава правилност побијаног решења.

Одредбом члана 7 Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да је за одлучивање о предлогу за извршење или обезбеђење, опште месно надлежан суд на чијем подручју извршни дужник има пребивалиште или боравиште, односно седиште. Дакле, наведеном одредбом регулисана је општа месна надлежност.

Међутим, посебна месна надлежност за извршење чињења, нечињења или трпљења регулисана је одредбом члана 359 Закона о извршењу и обезбеђењу која прописује да је за одлучивање о предлогу за извршење и за спровођење извршења ради предузимања неке радње извршног дужника (чињење), уздржавање од одређене радње (нечињење) или трпљења одређене радње, месно надлежан и суд на чијем подручју извршни дужник треба да испуни своју обавезу.

Одредбом члана 7 Закона о извршењу и обезбеђењу није прописана искључива већ општа месна надлежност суда, на чијем подручју извршни дужник има пребивалиште или боравиште, а у конкретном случају у питању је извршење чинидбе, с обзиром да је извршни поверилац предложио да суд донесе решење којим ће се наложити извршном дужнику да у року од осам дана од дана пријема решења изврши своју обавезу према повериоцу, а у складу са пресудом Вишег суда у Новом Саду посл.бр. П1-35/16 од 03.04.2019. године, која је потврђена пресудом Апелационог суда у Новом Саду посл.бр. Гж1-3102/2019 од 11.09.2019. године и то на тај начин што ће о свом трошку објавити наведену пресуду у дневном листу „Дневник“ Нови Сад и дневном листу „Политика“ Београд. Како извршни поверилац тражи да дужник испуни чинидбу објављивања предметне пресуде и у дневном листу „Дневник“ Нови Сад, то је за одређивање и спровођење предметног извршења у том делу, сходно цитираној одредби члана 359 Закона о извршењу и обезбеђењу месно надлежан првостепени суд на чијем подручју извршни дужник треба да испуни своју обавезу.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гжи-7/2020 од 21.02.2020.године, којим је укинуто решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. И-1142/19 од 12.12.2019.године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник