ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

ПOСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

Објављено: 18.07.2019

Суд ће да постави туженом привременог заступника између осталог и нарочито-ако је пребивалиште или боравиште, односно седиште туженог непознато, а тужени нема пуномоћника.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Новом Саду пословни број П-9810/15 од 17.11.2016. године одбачена је тужба тужиоца у овој правној ствари.

Према стању у спису предмета, тужилац је дана 28.10.2015. године поднео тужбу против тужене, ради дуга, чију је адресу накнадно означио поднеском од 13.11.2015. године, али се испоставило да тужена не борави на тој адреси, при чему се на истој у ПУ Нови Сад води њено последње пријављено пребивалиште.

Одредбом члана 101 став 1 ЗПП-а је прописано да ако је поднесак неразумљив или непотпун (члан 98 став 3), суд ће странци која нема пуномоћника да врати поднесак ради исправке, осим ако законом није другачије прописано.

Према одредби члана 81 став 1 и 2 тачка 4 ЗПП-а, ако се у току поступка пред првостепеним судом покаже да би редован поступак око постављања законског заступника туженом трајао дуго, па би због тога могле да настану штетне последице за једну или обе странке, суд ће туженом да постави привременог заступника, по редоследу са списка адвоката који суду доставља надлежна адвокатска комора. Списак се објављује на интернет страници и огласној табли надлежне адвокатске коморе и суда. Приликом постављања привременог заступника, суд је дужан да поштује редослед са списка. Под условом из става 1 овог члана, суд ће да постави туженом привременог заступника између осталог и нарочито-ако је пребивлаиште или боравиште, односно седиште туженог непознато, а тужени нема пуномоћника.

С обзиром на изложено стање у спису предмета, одлучујући као у изреци побијаног решења, првостепени суд је погрешно применио цитиране законске одредбе, утолико што је пропустио да их примени. Наиме, а како се тужена, при постојећем стању ствари, налази на непознатом месту боравишта, произилази да провстепени суд није у могућности да поступи по тужби поднетој у овој правној ствари, па је требало да сходно цитираним одредбама члана 101 став 1 ЗПП-а, у вези са одредбама члана 81 став 1 и 2 тачка 4 и члана 98 став 3 ЗПП-а, врати тужбу тужиоцу, односно да му у смислу ових законских одредаба наложи да предложи да суд, о његовом трошку, постави туженој привременог заступника, под претњом законских последица, а све у циљу отклањања препрека за поступање првостепеног суда по његовој тужби.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гж 4555/16 од 13.11.2018.године којим је укунуто решење Основног суда у Новом Саду пословни број П-9810/15 од 17.11.2016. године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник