ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Породично право

ПОУЧАВАЊЕ НЕУКЕ СТРАНКЕ

Објављено: 17.03.2021

Када је поднет предлог за споразумни развод брака, у смислу члана 40. Породичног закона, у складу са начелном одредбом о поучавању неуке странке, суд је дужан да предузме мере да се отклоне недостаци који представљају сметњу за спровођење поступка и пружање судске заштите због које се странке обраћају суду.

Из образложења:

Побијаним решењем првостепеног суда пословни број П2-1234/20 од 18.11.2020. године утврђено је да је предлог за споразумни развод брака од 31.08.2020. године повучен..

Против наведеног решења, предлагачи су изјавили благовремену жалбу.

Жалба предлагача је основана.

Испитујући побијано решење у границама разлога наведених у жалби, овај суд је нашао да је побијано решење донето уз битну повреду одредаба поступка из члана 374. став 2. тачка 7. ЗПП.

Према стању у списима предмета предлагачи су дана 31.08.2020.године поднели предлог за споразумни развод брака наводећи да заједничком одлуком желе да окончају брачну заједницу, да о заједничкој деци желе да имају заједничко старатељство, при чему су се споразумели да деца остану у заједничком домаћинству са оцем, да ће виђање деце са мајком бити у складу са њиховим школским и ваншколским обавезама, у складу са претходним договором са родитељима, те да ће у погледу издржавања деце, родитељи споразумно учествовати, без дефинисања алиментације. Првостепени суд је решењем посл. бр. П2-1234/20 од 13.10.2020. године, обавезао предлагаче да у року од 8 дана употпуне предметни предлог, на начин што их је, иако је реч о правно неуким странкама, на сасвим уопштен начин упутио, да у преддлогу наведу захтев у погледу главне ствари и доставе писмени споразум о разводу брака, начину вршења родитељског права и деоби заједничке имовине уколико су је стекли, без детаљније поуке у погледу тога шта њихови захтеви, и поред тога да спора међу предлагачима нема, требају да садрже.

Поднеском од 22.10.2020. године предлагачи су суду доставили споразум о разводу брака и заједничком вршењу родитељског права, на начин што су навели да ће пребивалиште деце бити на адреси оца,, да ће сва питања која се тичу чувања, васпитања и подизања деце, родитељи решавати заједнички и у договору, те да ће родитељи подједнако доприносити подмиривању све потребе деце.

Након тога, првостепени суд је дана 18.11.2020. године донео побијано решење којим је предлог за споразумни развод брака сматрао повученим, са образложењем да предлгагачи поново нису навели захтев у погледу главне ствари, позивајући се на члан 101. став 4. ЗПП.

У конкретном случају, када је поднет предлог за споразумни развод брака, у смислу члана 40. Породичног закона, у ком поступку се, а превасходно ради заштите најбољег интереса заједничке малолетне деце предлагача, о чему суд води рачуна по службеној дужности, има одлучити поред вршења родитељског права над заједничком децом и о доприносу за дечје издржавање и одржавање личних контаката између деце и родитеља коме нису поверена на самостално вршење родитељског права, а у ситуацији када је предлог неуредан (неразумљив и не садржи све што је потребно да би се по њој могло поступати), у складу са начелном одредбом о поучавању неуке странке, суд је у конкретном случају био дужан да предузме мере да се отклоне недостаци који представљају сметњу за спровођење поступка и пружање судске заштите због које се странке обраћају суду. У конкретном случају, првостепени суд је био дужан да предлагаче у решењу од 13.10.2020. године којим их је позвао да уреде предлог, тачно поучи шта треба њихов предлог да садржи у смислу одредаба Породичног закона које регулишу споразумни развод брака ( да означе на који начин ће се конкретно и детаљно одвијати лични односи између заједничке деце и родитеља коме нису поверена на самостално вршење родитељског права као и висина доприноса и начин плаћања за дечје издржавање), а не да предлагаче само паушално позове да предлог уреде тако што ће навести захтев у погледу главне ствари и доставити писмени споразум о разводу брака, начину вршења родитељског права и деоби зајединчке имовине уколико су је стакли, дакле без копнкретног навођења шта такви захтеви треба да садрже, а уз осврт на најбољи интерес детета.

Имајући у виду наведено, овај суд је применом члана 401. став 1. тачка 3. ЗПП-а жалбу предлагача усвојио, побијано решење укинуо, а предмет вратио првостепеном суду на поновни поступак, у ком поступку ће првостепени суд отклонити наведену битну повреду поступка, на начин на који је указано овим решењем.

Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ2-58/20 од 14.01.2021.године, којим је укинуто решење Основног суда у Новом Саду посл.број П2-1234/20 од 18.11.2020.г. судија Мирјана Родић>

Аутор сентенце: