ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Домаћи судови - Грађанско право

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Објављено: 25.12.2014

Према одредбама члана 8а Закона о уређењу судова („Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011 и 101/2013) странка у судском поступку која сматра да јој је повређено право на суђење у разумном року, може непосредно вишем суду поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року.

Из образложења:

Дана 26.5.2014. године, овом суду је достављена уставна жалба предлагача од 21.11.2013. године, заведена код Уставног суда Србије под бр. Уж. 9629/13, ради одлучивања о захтеву предлагача за заштиту права на суђење у разумном року у извршном поступку који се води пред Основним судом у Зрењанину, Судска јединица у Сечњу, под бр. 2-21-И.в. 9881/10.

Према одредбама члана 8а Закона о уређењу судова („Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011 и 101/2013) странка у судском поступку која сматра да јој је повређено право на суђење у разумном року, може непосредно вишем суду поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року. Према одредбама члана 15 став 2 и 3 тог Закона Апелациони суд је непосредно виши суд за виши суд и основни суд, а Виши суд је непосредно виши суд за основни суд када је то одређено овим законом, као и за питања унутрашњег уређења судова и примене Закона о судијама. Према одредбама члана 23 став 2 тачка 2 тог Закона Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности, у ванпарничним поступцима, а према одредбама члана 24 став 1 тог Закона Апелациони суд одлучује о жалбама на пресуде основних судова у грађанскоправним споровима, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд.

Како се захтев предлагача односи на поступак извршења (у којем се не доносе одлуке у облику пресуде, већ само у облику решења или закључка) који се води пред Основним судом у Зрењанину, на основу цитираних прописа за одлучивање о том захтеву је стварно и месно надлежан Виши суд у Зрењанину, а не овај суд, па је на основу сходне примене члана 17 став 1 и члана 20 став 1 ЗПП, у вези члана 30 став 2 ЗВП, одлучено као у изреци.

(Решење Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. Р4 Г 40/14 од 02.06.2014. године)>

Аутор сентенце: Милена Балетић, виши судијски сарадник