ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Стварно право

ПРАВА СУВЛАСНИКА НА ИСТОЈ НЕПОКРЕТНОСТИ

Објављено: 10.03.2017

Сувласници уживају судску заштиту не само у односу на трећа лица, већ и у међусобним односима, јер је држање и коришћење ствари ограничено тиме што сувласник не може да повређује права осталих сувласника.

Из образложења:

Првостепеном пресудом тужена је обавезана да тужиоцу преда супосед ½ породичне стамбене зграде, број 12 у ул. П. у Новом Саду , саграђене на парцели број 651 , укупне површине 1ар и 72м2, уписане у лист непокретности број 789 к.о. Нови Сад III, слободну од лица и ствари, као и да му надокнади трошкове парничног поступка у износу од 38.300,00 динара.

На основу тако утврђеног чињеничног стања, позивајући се на одредбе члана 13 и члана 14 став 1 Закона о основама својинскоправних односа, првостепени суд је правилно закључио да тужилац, као сувласник предметне некретнине, основано захтева да му тужена преда у супосед ½ дела те некретнине.

Одредбом члана 14 став 1 Закона о основама својинскоправних односа прописано је да сувласник има право да ствар држи и да је користи заједно са осталим сувласницима сразмерно свом делу, не повређујући права осталих сувласника.

Дакле, сувласници имају супосед на ствари, при чему је држање и коришћење ствари сваког сувласника ограничено сразмерно његовом идеалном делу. Сувласници уживају судску заштиту не само у односу на трећа лица, већ и у међусобним односима, јер је држање и коришћење ствари ограничено тиме што сувласник не може да повређује права осталих сувласника. С обзиром да је у конкретном случају утврђено да су парничне странке сувласници предметне некретнине, те да тужена онемогућава тужиоца у коришћењу исте, правилан је закључак првостепног суда да је тужена у обавези да тужиоцу преда у супосед предметну некретнину.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-1929/2016 од 09.11.2016.године, којом је потврђена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-95/16 од 01.03.2016.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник