ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Ванпарнични поступак

ПРАВО ЗАКУПА НА СТАНУ

Објављено: 20.02.2018

Норме о стицању станарског права, односно права закупа на стану на неодређено време, принудног су карактера, па се ова права могу стећи само у случајевима и на начин који је предвиђен законом, који је важио у моменту смрти ранијег носиоца станарског права, односно права закупа на неодређено време.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Новом Саду, пословни број Р1-126/14 од 08.04.2015. године, у првом ставу изреке, одбијен је предлог предлагача којим је тражио да суд донесе решење које замењује уговор о закупу стана, односно решење које замењује уговор о коришћењу стана и то приземне породичне стамбене зграде број 1 у улици Д.С., саграђене на працели број 896 КО Нови Сад IV , површине 51 квадратни метар, коју ће предлагач користити заједно са супругом С.Б. и сином Ј.Б.

Према утврђеном чињеничном стању, дана 30.06.2011. године предлагач је противнику предлагача поднео писмени захтев за закључење уговора о закупу стана. Предметни стан је призeмна породична стамбена зграда површина 51 квадратни метар, са ранијом адресом Р.Пут број 65, саграђена без грађевинске дозволе на парцели број 896 која се води у листу непокретности број 555 КО Нови Сад IV , као власништво ЈК „Лисје“. Родитељи предлагача су се пре више од педесет година уселили у ову стамбену зграду где су имали и пријављено пребивалиште, а са њима је живео и предлагач. Предлагач и даље живи у предметној непокретности и ту му је пријављено пребивалиште. Родитељи предлагача, а касније и он, редовно су плаћали порез и комуналије за ову непокретност, у коју су усељени пре 1973. године. Отац предлагача, пок. Ј.Б. је преминуо 1980. године, а иза њега није вођен оставински поступак. Предлагач је, након подношења захтева за доношење решења које замењује уговор о закупу стана, од стране суда упућен на вођење парничног поступка, па је у парничном поступку пред првостепеним судом који је вођен под П-7273/12, одбијен тужбени захтев којим је тражио да се утврди да спада у круг лица која, као чланови породичног домаћинства носиоца станарског права пок. Ј.Б., имају право да постану закупци призeмне породичне стамбене зграде у Новом Саду у улици Д.С. број 1, као и да је одржајем стекао личну службеност права становања на наведеној непокретности.

Правилан је закључак нижестепених судова да предлагач не спада у круг лица којима закон дозвољава закључивање уговора о закупу, а након смрти ранијег закупца (односно у конкретном слуачју носиоца станарског права), јер ни његов правни претходник није био носилац станарског права, па то право (односно право закупа на неодређено време)на наведеном стану не може стећи ни предлагач. Одредбом члана 34 став 1 Закона о становању („Службени гласник РС“ број 50/92…99/11), прописано је да, у случају смрти закупца или његовог исељења из стана, закупац на том стану постаје члан породичног домаћинства који је наставио да користи тај стан, по следећем редоследу: брачни друг, дете рођено у браку, ван брака, усвојено или пасторче. Ако у стану није остао нико од ових чланова породичног домаћинства закупац постаје родитељ закупца, родитељ његовор брачног друга или лице које је закупац дужан по закону да издржава, ако је становао у том стану и нема решену стамбену потребу, а у конкретном случају је утврђено да услови за примену овог члана нису испуњени.

Норме о стицању станарског права, односно права закупа на стану на неодређено време, принудног су карактера, па се ова права могу стећи само у случајевима и на начин који је предвиђен законом, који је важио у моменту смрти ранијег носиоца станарског права,односно права закупа на неодређено време. По одредбама Закона о стамбеним односима („Службени гласник СРС“ бр. 29/73), као пропису који је важио у време смрти предлагачевог оца, дакле правног претходника предлагача, за стицање станарског права била су потребна три услова: акт о давању стана на коришћење, уговор о коришћењу стана и усељење у стан. У конкретном случају правни претходник предлагача није располагао актом даваоца о давању стана на коришћење, а акт даваоца је правни основ за закључење уговора о коришћењу стана.

Решење Врховног касационог суда посл.бр. Рев 426/2016 од 11.05.2017. године којим је одбачена као недозвољена ревизија предлагача>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник