ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

ПРЕДЛОГ ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Објављено: 14.07.2021

Чињенице које странка у предлогу за понављање поступка истиче као нове, морају бити чињенице које су постојале у време закључења главне расправе пред првостепеним судом која је потврђена одлуком другостепеног суда и тиме постала правноснажна.

Из образложења:

Решење о главној деоби и решење о завршној деоби стечајне масе, којим је поверилац делимично намирио предметно потраживање, не представљају разлог за понављање поступка, из разлога што из цитиране законске одредбе произилази да чињенице које странка у предлогу за понављање поступка истиче као нове, морају бити чињенице које су постојале у време закључења главне расправе пред првостепеним судом која је потврђена одлуком другостепеног суда и тиме постала правноснажна. Ово зато што се сагласно члану 347. став 3. Закона о парничном поступку, правноснажност везује за чињенично стање утврђено до закључења главне расправе. Нове чињенице као разлог понављања поступка су чињенице које су постојале у време трајања првостепног поступка, односно до закључења главне расправе пред првостепеним судом, само странка која се на њих позива, тада за њих није знала, односно сазнала је доцније и тиме стекла могућност да их истакне у предлогу за понављање поступка, односно да употреби нове доказе ради њиховог утврђивања. С обзиром да је у предметном поступку главна расправа закључена дана 25.02.2014. године, а да је решење о главној деоби донето 06.05.2015. године, а решење о завршној деоби дана 29.10.2015. године, произилази да чињеница која представља разлог за понављање поступка није постојала у време закључења главне расправе пред првостепеним судом па имајући у виду напред изнето, не може представљати разлог за понављање поступка, како то правилно закључује и првостепени суд.

Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број Гж-1736/20 од 02.06.2021.године, којим је потврђено решење Основног суда у Новом Саду посл. бр. П-10934/12 од 04.02.2020. године>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић