ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Правна схватања - Грађанско право

ПРАВНО СХВАТАЊЕ

Објављено: 25.12.2014

Да ли започете поступке извршења треба прекидати сходно члану 214. Закона о парничном поступку или обустављати применом члана 93. Закона о стечају?

Из образложења:

ПРАВНО СХВАТАЊЕ:

У ситуацији када је над извршним дужником отворен стечајни поступак, а правно лице тј. извршни дужник још увек постоји у стечају и није брисан из регистра, поступак извршења се обуставља, док у ситуацији када је правно лице престало да постоји, дакле када је дошло до брисања правног лица из регистра, поступак извршења се прекида.

(Правна схватања о спорним питањима разматраним на седници Грађанског одељења Вишег суда у Нишу, дана 11.04.2011. године)>

Аутор сентенце: