ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Ванпарнични поступак

ПРЕКИД ОСТАВИНСКОГ ПОСТУПКА И УПУЋИВАЊЕ СТРАНКЕ НА ПАРНИЦУ

Објављено: 20.02.2018

Рок за покретање парнице од стране учесника у оставинском поступку након прекида истог, није преклузиван, у смислу да би протеком наведеног рока требало довршити оставински поступак.

Из образложења:

Побијаним решењем Основног суда у Новом Саду пословни број О-5357/15 од 27.10.2015. године, одбијен је захтев законских наследника П.О. и П.Н. за наставак прекинутог оставинског поступка иза пок. П.М.

Према стању у списима, решењем Основног суда у Новом Саду, посл.бр. О-3687/13 од 17.12.2013. године, прекинут је оставински поступак иза пок.П.М. Супруга оставитеља, П.Д. је упућена на парницу ради доказивања чињеница од којих зависи основаност захтева да се ½ непокретности у Ковиљу, уписане у лист непокретности бр. 1278 КО Ковиљ, те девизни банковни рачуни у банци „Intesa“ издвоје у њену корист, а по правном основу стицања у браку. У решењу је наведено да је странка дужна да покрене парницу у року од 30 дана од правноснажности овог решења. Законска наследница П.Д. је тек 15.01.2015. године покренула парнични поступак пред Основним судом у Новом Саду, под посл.бр. П-76/15 . Законски наследници П.О. и П.Н., поднели су дана 02.10.2015. године предлог за наставак оставинског поступка, наводећи да је П.Д. покренула парнични поступак тек 15.01.2015. године, односно да је пропустила рок за благовремено подношење тужбе, чиме су се, по њиховом мишљењу, стекли услови за наставак оставинског поступка.

Неосновано се у жалби оспорава ожалбено решење истицањем да је П.Д. пропустила рок да благовремено поднесе тужбу, односно да није извршила упут суда у преклузивном року који јој је остављен. Наиме, правилно првостепни суд наводи да рок за покретање парнице од стране учесника у оставинском поступку након прекид истог, није преклузиван, у смислу да би протеком наведеног рока требало довршити оставински поступак, јер одредба чл. 24 ст. 2 ЗВП-а недвосмислено прописује да ће суд наставити прекинути поступак, без обзира на захтев због којег је учесник упућен на парницу, уколико нико од учесника до завршетка ванпарничног поступка не покрене парницу. Тако произилази да се заправо ради о инструкционом року, о чијем протоку суд није дужан да води рачуна по службеној дужности, па како је П.Д. покренула парнични поступак пре окончања ванпарничног поступка, а законски наследници П.О. и П.Н. су предложили наставак оставинског поступка тек након покретања тог поступка, правилно је првостепени суд одбио предлог за наставак, будући да покренути парнични поступак није правноснажно окончан.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл. бр. Гж-1360/16 од 03.10.2017.године којим је потврђено решење о наслеђивању Основног суда у Новом Саду, пословни број О-5357/15 од 27.10.2015. године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник