ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

ПРЕКИД ПОСТУПКА

Објављено: 21.12.2018

За време трајања прекида поступка суд не може да предузима никакве радње у поступку.

Из образложења:

Основни суд у Новом Саду се решењем посл.бр.П-8802/18 од 24.05.2018.године огласио стварно ненадлежним за поступање у овој правној ствари, одлучујући да ће се списи доставити Вишем суду у Новом Саду, као стварно и месно надлежном суду.

Виши суд у Новом Саду, није прихватио стварну надлежност и доставио је предмет Апелационом суду у Новом Саду дописом посл.бр. П-2279/18 од 03.07.2018. године, ради решавања сукоба надлежности, наводећи да је Основни суд у Новом Саду, у предмету који је био у прекиду и у коме није одређен наставак поступка, донео решење којим се тај суд огласио стварно ненадлежним, те да је у недостатку решења којим је одлучено о наставку поступка, по вредности предмета спора од 500.000,00 динара, за поступање у овој правној ствари, стварно и месно надлежан Основни суд у Новом Саду.

Одредбама члана 224 Закона о парничном поступку је прописано да прекидом поступка престају да теку сви рокови одређени за вршење парничних радњи (ст.1). За време трајања прекида поступка суд не може да предузима никакве радње у поступку. Ако је прекид наступио после закључења главне расправе, суд може на основу те расправе да донесе одлуку (ст.2). Парничне радње које је једна странка предузела док траје прекид поступка немају никакво правно дејство према другој странци, а дејство почиње тек када поступак буде настављен (ст.3).

Будући да је поступак, који је покренут пред Основним судом, по правноснажном решењу тог суда и даље у прекиду, за време прекида поступка Основни суд у Новом Саду у смислу члана 224 ст.2 Закона о парничном поступку, није могао одлучивати о својој стварној надлежности и о вредности предмета спора, а Виши суд у Новом Саду, који није донео решење о прекиду поступка, у смислу члана 225 Закона о парничном поступку није надлежан за доношење решења о наставку поступка, који није одређен пред тим судом.

(Решење Апелационог суда у Новом Саду посл.број Р 35/2018 од 16.07.2018.године) Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник>

Аутор сентенце: