ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

ПРЕЛАЗАК ТЕРЕТА ДОКАЗИВАЊА СА ТУЖИОЦА НА ТУЖЕНОГ

Објављено: 17.03.2021

Странка која оспорава постојање неког права, сноси терет доказивања чињенице која је спречила настанак или остваривање права или услед које је право престало да постоји, ако законом није другачије прописано.

Из образложења:

Правило о терету доказивања садржано у одредби члана 231. ЗПП, у ставу 2 прописује да странка која тврди да има неко право, сноси терет доказивања чињенице која је битна за настанак или остваривање права, ако законом није другачије прописано. У конкретном случају, тужилац је као доказ на околност тврдње да је туженом на име позајмице предао новчани износ од 4.000 евра приложио уговор о новачној позајмици, у коме је тужени, потписивањем уговора, потврдио да је примио наведени износ на име зајма од тужиоца, што је тужилац тврдио и у свом исказу. Након тога, тужилац наводи да му тужени новчани износ од 4.000 евра није вратио, при чему, од тог момента, терет доказивања супротног прелази на туженог, сходно одредби члана 231. став 3 ЗПП, којом је прописано да странка која оспорава постојање неког права, сноси терет доказивања чињенице која је спречила настанак или остваривање права или услед које је право престало да постоји, ако законом није другачије прописано, као и имајући у виду да наведена чињеница, за коју првостепени суд сматра да је тужилац требао да је докаже, представља негативну чињеницу, док правилна примена правила о терету доказивања претпоставља само потребу за доказивањем позитивних чињеница, у конкретном случају чињенице да је тужени новчани износ обухваћен уговором о новчаној позајмици вратио тужиоцу.

Из свега наведеног произилази да је побијана пресуда донета уз битну повреду одредаба парничног поступка из члана 374. став 1 у вези члана 231. ЗПП, будући да је првостепени суд пропустио да на ваљан начин примени правило о терету доказивања, те да све релевантне чињенице за пресуђење нису утврђене на несумњив начин да би се могла проверити и испитати правилност примене материјалног права у погледу основаности тужбеног захтева, услед чега је Апелациони суд, применом одредбе члана 387. став 1 тачка 3, у вези са чланом 391. став 1 и 392. став 2 ЗПП, укинуо пресуду и вратио предмет првостепеном суду на поновно суђење.

Решење Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-344/21 од 18.02.2021.године, којим је укинута пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-959/19 од 26.11.2020.гoдине>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић