ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

ПРЕНОС ПОТРАЖИВАЊА

Објављено: 31.01.2023

Пуномоћник извршног повериоца из извршне исправе не може да се легитимише као лице коме у извршном поступку може да се исплати потраживање уместо извршном повериоцу, без обзира на то што потраживање које треба да се принудно спроведе представљају трошкови досуђени странци коју је тај пуномоћник заступао у предмету из кога потиче извршна исправа.

Из образложења:

Побијаним решењем о извршењу Основног суда у Новом Саду посл. бр. Ии-556/2022 од 03.03.2022. године дозвољено је предложено извршење на основу извршне исправе-правноснажне и извршне пресуде Основног суда у Суботици посл.бр. 4 П-1214/2016 од 29.01.2019. године, која је делимично преиначена пресудом Апелационог суда суда у Новом Саду посл.бр. Гж-2539/19 од 19.06.2019. године, ради намирења новчаног потраживања, на целокупној имовини извршног дужника, те су утврђени трошкови извршног повериоца у износу од 13.302.00 динара.

Против наведеног решења, жалбу је благовремено изјавио извршни дужник.

Извршни поверилац не може бити адвокат који је заступао лице, које је у извршној исправи означено као тужилац, јер је извршна исправа подобна за извршење ако су у њој назначени извршни поверилац и извршни дужник, као и предмет и врста, обим и време испуњења обавезе, при чему лице означено као извршни поверилац није приложило исправу из које произилази да је потраживање пренето на њега. Зато пуномоћник извршног повериоца из извршне исправе не може да се легитимише као лице коме у извршном поступку може да се исплати потраживање уместо извршном повериоцу, без обзира на то што потраживање које треба да се принудно спроведе представљају трошкови досуђени странци коју је тај пуномоћник заступао у предмету из кога потиче извршна исправа.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гжи-496/22 од 04.11.2022.године којим је преиначено решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. Ии-556/22 од 03.03.2022.године>

Аутор сентенце: Радмила Стојановић, виши судијски сарадник