ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Породично право

ПРЕСТАНАК ОБАВЕЗЕ ИЗДРЖАВАЊА

Објављено: 18.07.2019

Околност што је прималац издржавања обновио годину редовних специјалистичких студија и имао застој у полагању испита, не може се сматрати неостваривањем радних резултата и разлогом за престанак обавезе издржавања.

Из образложења:

Побијаном пресудом делимично је усвојен тужбени захтев и утврђено да је престала обавеза тужиоца да плаћа издржавање за сина, овде туженог Н.Д., у износу од 15% зараде, почев од 14.11.2017. године и утолико мења пресуда Општинског суда у Новом Саду посл.бр. П-7433/07 од 22.01.2008. године. С делом захтева за утврђење да је обавеза тужиоца на плаћање дечјег издржавања престала даном подношења тужбе 06.06.2016. године је одбијен и одлучено да свака странка сноси своје трошкове.

Првостепени суд је одлучујући по тужиочевом захтеву за укидање обавезе издржавања у складу са чланом 3 став 1 ЗПП-а утврдио престанак његове обавезе са даном 14.11.2017. године, када је тужени као поверилац издржавања навршио 26 године живота, налазећи да се тужени до тада редовно школовао.

Одлуку суда тужилац у жалби оспорава наводима о погрешном чињеничном утврђењу да се тужени до навршене 26. године живота налазио на редовном школовању. Становишта је да за одлучивање није од утицаја чињеница што је тужени уписао специјалистичке струковне студије, јер је законска обавеза издржавања коначно престала даном завршетка редовних студија 28.09.2016. године.

На основу изведених доказа у току поступка несумњиво је утврђено да се тужени све до навршене 26. године живота, 14.11.2017. године, налазио на редовном школовању. Околност што је тужени обновио годину редовних специјалистичких студија и имао застој у полагању испита, не може се по оцени овог суда, сматрати неостваривањем радних резултата. За одлучивање о захтеву битно је да тужени испуњава своје обавезе у вези школовања, а небитно је што је обновио годину и уместо 7 положио 4 испита, пошто се исто, у конкретном случају, има сматрати пролазним неуспехом и не може довести до усвајања жалбе тужиоца. На другој страни, тужилац није доказао злоупотребу издржавања од стране туженог као повериоца тужиочеве обавезе.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ2-233/18 од 16.05.2018.године, којом је потврђена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П2-933/16 од 01.02.2018.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник