ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Процесно право

ПРОЦЕНА СУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА

Објављено: 15.03.2019

Евентуална грешка суда у процени да ли ће извести неки доказ може представљати основ за жалбу због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања. То не представља битну повреду одредаба кривичног поступка.

Из образложења:

У жалби браниоца окривљеног Р.К. неосновано се побија првостепена пресуда и због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 3 ЗКП наводима да је повређено право на одбрану окривљеног тако што је првостепени суд одбио питања која су постављена вештаку у циљу утврђивања прегледности и привремености раскрснице, као и допуну вештачења или одређивање новог саобраћајног вештачења. Приликом утврђивања чињеница од значаја за одлучивање суд није обавезан да изведе сваки доказ који предложе странеке у поступку, а евентуална грешка суда у процени да ли ће извести неки доказ може представљати основ за жалбу због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, и супротно жалбеним наводима то не представља битну повреду одредаба кривичног поступка.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. Кж1-1110/18 од 13.12.2018.г., којом је потврђена пресуда Основног суда у Новом Саду посл.бр. К-681/17 од 28.08.2018.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник