ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

ПРОДУЖЕЊЕ ТРАЈАЊА ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ

Објављено: 18.07.2019

На предлог извршног повериоца суд решењем продужава трајање привремене мере ако нису промењени услови под којима је мера одређена.

Из образложења:

Према стању у спису, извршни повериоци В.П., В.П., млт М.П., млт В.П., Д.П.,В.П. М.Ч. и млт Б.Ч. поднели су предлог за обезбеђење против извршног дужника, ради обезбеђења новчаног потраживања. У предлогу су навели да је извршни дужник власник на накретнинама ближе описаним у предлогу, да је објекат на тој парцели срушен у мају 2018. године од стране извршног дужника, а да му за те радове није издата грађевинска дозвола, да је исти након рушења отпочео радове на изградњи будућег вишестамбеног објекта, да није пријавио рушење, да су извшни повериоци власници станова на суседној парцели, те да је дана 15.08.2018. године у току извођења радова од стране извршног дужника, дошло до урушавања забатног зида објекта на суседној парцели у комплетној висини. У предлогу ја наведено да ће извршни повериоци покренути парнични поступак ради накнаде штете, а обзиром да је рачун извршног дужника у блокади 866 дана, те да је предметна некретнина једина имовина из које би се могло наплатити потраживање, као и да постоје лица заинтересована за куповину те некретнине. Даље је наведено да је од стране грађевинске инспекције утврђено да постоји могућност и даљег урушавања, а извршни дужник је био у обавези да изврши обезбеђење самог ископа како не би дошло до урушавања. Истичу да су претрпели штету и то како материјалну, тако и нематеријалну, због чега су предложили да суд одреди рок од 90 дана за подношење тужбе ради оправдања ове мере.

Основни суд у Новом Саду је дана 05.09.2018. године донео решење о обезбеђењу пословни број И-816/18 којим је усвојио предлог извршних поверилаца за одређивање привремене мере.

Извршни повериоци су дана 23.11.2018. године поднели предлог за продужење трајања одређене привремене мере, наводећи да разлози због којих је одређена привремена мера и даље постоје, та да се још нису стекли услови за покретање парничног поступка за накнаду штете. Одлучујући о наведеном предлогу, првостепени суд је донео побијано решење којим је продужио трајање привремене мере у односу на извршне повериоце П.Д. и П.В., док је допунским решењем пословни број И-816/18 од 21.01.2019. године продужио трајање привремен мере и у односу на извршног повериоца Ч.М.

Чланом 465 ставом 2 Закона о извршењу и обезбеђењу је прописано да ако је решење о привременој мери донето пре покретања парничног или другог поступка или ради обезбеђивања будућег потраживања, у њему се одређује рок у коме је извршни поверилац дужан да поднесе тужбу или покрене други поступак ради оправдања привремене мере, а ставом 3 истог члана да на предлог извршног повериоца суд решењем продужава трајање привремене мере ако нису промењени услови под којима је мера одређена.

Применом цитираних одредаба на стање у спису, овај суд налази да је првостепени суд правилно усвојио предлог извршних поверилаца за продужење трајања привремене мере, с обзиром да се и даље нису променили услови под којима је одређена привремена мера.

Нису од значаја за одлуку о законитости побијаног решења жалбени наводи извршног дужника да још увек није утврђено да је радњама извршног дужника проузрокована штета на објекту који је власништво извршних поверилаца, будући да се нису променили услови под којима је мера одређена.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број ГжИ-137/19 од 18.03.2019.године којим је потврђено решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. И-806/18 од 03.12.2018.године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник