ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Материјално право

ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Објављено: 26.09.2019

Кривичним делом насиља у породици повређују се највиша лична добра; исто је извршено када је учинилац предузео радњу извршења која је довела до наступања забрањене последице у односу на једног члана породице, а затим понављајући радње у односу на истог члана породице, у оквиру исте или сличне животне ситуације стичу се обележја продуженог кривичног дела насиља у породици, где је сваком кривично-правном радњом повређен заштитни објекат-члан породице.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Новом Саду посл. бр. К 1367/17 од 20.09.2018. године оглашен је кривим оптужени З.С. због продуженог кривичног дела насиља у породици из члана 194 став 3 у вези става 1 и 2 и члана 61 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 4 (четири) године, уједно му је изречена мера безбедности – забране приближавања и комуникације са оштећеном К.Б., у трајању од 3 (три) године, рачунајући од дана правноснажности првостепене пресуде. Оптуженом је забрањено да се оштећеној приближава на краћој удаљености од 100 метара, као и свака комуникација путем: поште, телефона и друштвених мрежа. Против наведене пресуде жалбе су благовремено изјавили отпужени З.С. лично и бранилац оптуженог. Правилно ценећи исказ оштећене у његовој логичној повезаности са осталим изведеним доказима, као уверљивим и веродостојним доказима, првостепени суд је, и према налажењу овог суда, на сигуран и поуздан начин утврдио, да је оптужени З.С. критичних дана, у време, на месту и на начин како је то ближе описано у чињеничном супстрату изреке побијане пресуде, учинио четири кривично-правне радње (које свака за себе представљају кривично дело, насиља у породици из члана 194 КЗ), дакле, продужено кривично дело, насиља у породици из члана 194. став 3. у вези става 1 и 2 и члана 61 KЗ, пa се стога наводима жалби, оптуженог-лично и његовог браниоца, не доводи у сумњу закључак првостепеног суда, да је оптужени на начин наведен у изреци побијане пресуде учинио кривично дело, за која је и оглашен кривим. Кривичним делом насиља у породици повређују се највиша лична добра, исто је извршено када је учинилац предузео радњу извршења која је довела до наступања забрањене последице у односу на једног члана породице, а затим понављајући радње у односу на истог члана породице, у оквиру исте или сличне животне ситуације, и овај суд сматра, да су се због постојања општих обележја кривичног дела стекла обележја продуженог кривичног дела у питању, где је сваком кривично-правном радњом повређен заштитни објекат – члан породице. Треба узети у обзир да су код овог кривичног дела у питању највиша лична добра грађана – живот, телесни интегритет, слобода, част, достојанство, која су везана за личност сваког човека.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл. бр. Кж.1.1133/18 од 12.12.2018. године, којом је пресуда Основног суда у Новом Саду посл. бр. К.1367/17 од 20.09.2018. године потврђена>

Аутор сентенце: Глигор Ненић, судијски сарадник