ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Процесно право

ПРОМЕНА ПРИТВОРСКОГ ОСНОВА НАКОН ПОДНОШЕЊА ОПТУЖНОГ АКТА

Објављено: 18.03.2022

Према одредбама ЗКП притвор се може одредити по другом законском основу од првобитно примењеног једино у случају када се накнадно измене околности које чине основаном одређивање притвора по другом законском основу.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Новом Саду посл.бр. Кв-1436/19 од 23.08.2019.године, против окривљеног Д.Т. је, на основу члана 498. ст. 4 ЗКП а у вези са чланом 211. ст. 1 тачка 3 ЗКП, продужен притвор за 30 дана, те је одређено да притвор по том решењу има трајати најдуже до 24.09.2019. године.

Против наведеног решења жалбу су благовремено изјавили браниоци окривљеног.

Виши суд у Новом Саду је у седници већа, размотрио списе предмета, испитао побијано решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутих у жалбама, у складу са одредбом члана 467. ст. 1 ЗКП, па је по оцени жалбених навода и предлога жалби утврдио, да су жалбе бранилаца окривљеног основане.

Пре свега, основано се жалбама браниоца окривљеног првостепено решење побија због повреде одредаба кривичног поступка, обзиром на чињеницу да је према стању у списима притвор у овом поступку одређен у току истраге због разлога прописаних у члану 211. ст. 1 тачка 2. ЗКП, а да је ОЈT тек након подношења оптужног предлога, дана 26.06.2019. године изнео предлог да се притвор према окривљеном продужи због разлога прописаних у чл. 211. ст.1 тачка 3 ЗКП. Првостепени суд је доношењем побијане одлуке и прихватањем предлога ОЈТ да се притвор окривљеном продужи по одредби члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП, у ситуацији када се такав предлог темељи на околностима које су познате од раније по стању у списима, а не на новонасталим околностима, учинио битну повреду одредаба кривичног поступка, како то основано у жалби наводи бранилац окривљеног.

Како је притвор у истрази према окривљеном примењен због разлога из члана 211. став 1 тачка 2 ЗКП, а одредбом члана 211. став 2 ЗКП прописано је да ће се притвор који је одређен по овом основу укинути чим се обезбеде докази због којих је притвор био одређен, па како је у конкретном случају поднет оптужни предлог, очигледно је да је предметни кривични поступак доспео у фазу када су сви докази неопходни за подношење оптужног предлога изведени. Како првостепени суд у побијаној одлуци не даје уопште разлог у наведеном смислу, већ притвор према окривљеном продужава по основу члана 211. став 1 тачка 3 ЗКП, као потпуно новом притворском основу, правдајући постојање овог притворског основа околностима који су познати од почетка овог поступка и произилазе из стања у спису (будући да се ради о околностима везано за начин извршења кривичног дела за које је окривљени оправдано сумњив и о ранијој осуђиваности истог), а према релевантним одредбама ЗКП притвор се може одредити по другом законском основу од првобитно примењеног једино у случају када се накнадно измене околности које чине основаном одређивање притвора по другом законском основу, што не произилази из побијане одлуке, то је укидање првостепеног решења због наведених разлога нужно.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл. бр. Кж2-601/19 од 18.09.2019. године којим је укинуто Решење Основног суда у Новом Саду, посл. бр. Кв 1436/19 од 23.08.2019. године>

Аутор сентенце: Свјетлана Радовановић и Јована Драгић, судијски помоћници