ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

ПРОШИРЕЊЕ ТУЖБЕ

Објављено: 18.07.2019

Одредбом члана 205 став 2 ЗПП-а прописано је да до закључења главне расправе може, уз тужиоца да приступи нови тужилац или тужба може да буде проширена на новог туженог са његовим пристанком.

Из образложења:

Првостепеном пресудом обавезани су тужени а.д. „Железнице Србије“, „Инфраструктура железнице Србије“ и „Србија воз“да тужиоцима солидарно исплате утврђене износе накнаде трошкова за исхрану у току рада и накнаде трошкова регреса за коришћење годишњег одмора са затезном каматом, као и да им накнаде трошкове поступка у износу од 271.546,00 динара са затезном камтом од 04.10.2016. године до исплате.

Тужиоци су тужбом од 12.12.2014. године тужили акционарско друштво „Железнице Србије“ захтевајући да га суд обавеже да тужиоцима исплати накнаду трошкова за исхране у току рада и накнаду трошкова регреса за коришћење годишњег одмора за период од 01.11.2011. године до 01.12.2014. године. На последњем рочишту за главну расправу 04.10.2014. године тужиоци су проширили тужбу у односу на акционарска друштва „Инфраструктура железнице Србије“ и „Србија воз“ предлажући да они буду солидарно обавезани са друштвом „Железнице Србије“ у исплати ових накнада као и накнаде трошкова поступка, с обзиром на статусне промене и формирање ових друштава.

Oдредбама члана 205 став 1 ЗПП-а прописано је да више лица могу једном тужбом да туже, односно да буду тужени (супарничари): 1) ако су у погледу предмета спора у правној заједници или ако њихова права, односно обавезе проистичу из истог чињеничног и правног основа; 2) ако су предмет спора захтеви, односно обавезе исте врсте који се заснивају на битно истоврсном чињеничном и правном основу и ако постоји стварна и месна надлежност истог суда за сваки захтев и за сваког туженог; 3) ако је то законом прописано. Одредбом члана 205 став 2 прописано је да до закључења главне расправе може, под условима из става 1 овог члана, уз тужиоца да приступи нови тужилац, или тужба може да буде проширена на новог туженог са његовим пристанком.

У конкретној ситуацији правна лица на које је проширена тужба, нису о проширењу обавештена како налаже правилна примена процесног закона, јер се проширење тужбе може прихватити само уколико нови тужени на то пристану. У том смислу они су и онемогућени да расправљају, јер је одлучено о тужбеном захтеву усмереном према њима без њиховог сазнања и могућности да о захтевима расправљају.

Решење Апелационог суда у Новом Саду посл.бр. Гж1-1639/18 од 21.09.2018.г. којим је укинута пресуда Основног суда у Новом Саду посл.бр. П1-2124/14 од 04.10.2016.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник