ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Стварно право

ПУБЛИЦИЈАНСКА ТУЖБА

Објављено: 23.11.2016

Публицијанска тужба (actio Publiciana- тужба претпостављеног власника) даје право квалификованом држаоцу, који је изгубио државину ствари, да тражи предају ствари од држаоца који је у праву на државину слабији.

Из образложења:

Првостепеном пресудом делимично је усвојен тужбени захтев, обавезани су тужени да у рокуод 15 дана од дана правноснажности пресуде предају тужиљи супосед-судржавину подрумског простора, првог са леве стране, одмах до улаза у подрум, најближе подрумским вратима из улаза 45, вишестамбене зграде у Новом Саду, бул. ц.Л. улаз 45, саграђене на парц. број 3922/10 под претњом извршења. Одбијен је део тужбеног захтева да тужени предају тужиљи у искључиви посед подрум, слободан од лица и ствари. Одређено је да свака странка сноси своје трошкове поступка.

Према чињеницама утврђеним у побијаној пресуди, тужиља је власник стана 177б, површине 35м2, који се налази у приземљу вишестамбене зграде на бул. ц.Л. 31, на улазу 45. Тужени су власници троипособног стана 176 који се налази на осмом спрату вишестамбене зграде на бул. ц.Л.31, на улазу 43. Стамбена зграда број 31 на бул. ц. Л. се састоји од више улаза, зграда има подрумске просторије. Испод улаза 43 се налазе подрумске просторије у које може да се уђе и из улаза 43 и из улаза 45. И испод улаза 45 се налазе подрумске просторије. Уговором о коришћењу стана од 19.04.1974.године тужиљин отац, Б.Ј., је од Стамбеног предузећа из Новог Сада добио на коришћење предметни стан број 177б, са правом да користи у згради и шупу, сушионицу и заједничке просторије. Откупом стана у друштвеној својини тужиљин отац је постао власник истог стана. Тужиља је на основу наслеђа иза покојног оца и мајке, и на основу уговора о поклону од 25.10.2011.године постала власник стана 177б у целости.

Одредбом члана 41 став 1 и 2 Закона о основама својинскоправних односа је прописано да лице које је прибавило индивидуално одређену ствар по правном основу и на законит начин, а није знало и није могло знати да није постало власник(претпостављени власник), има право да захтева њен повраћај и од савесног држаоца, код кога се та ствар налази без правног основа или по слабијем правном основу. Када се два лица сматрају претпостављеним власницима исте ствари, јачи правни основ има лице које је ствар стекло теретно у односу на лице које је ствар стекло бестеретно.

Тужиља свој захтев заснива на чињеници да је претпостављени власник, сматрајући да има јачи правни основ у односу на тужене, у смислу одредбе члана 41 Закона о основама својинскоправних односа. Публицијанска тужба (actio Publiciana- тужба претпостављеног власника) даје право квалификованом држаоцу, који је изгубио државину ствари, да тражи предају ствари од држаоца који је у праву на државину слабији. За ову тужбу је потребно да тужилац, који је изгубио државину ствари, дакаже да је квалификовани држалац те ствари(да наведе правни основ за стицање ствари), да се ствар налази код туженог и њен идентитет. За ову тужбу важе сви услови као код rei vindicatione тужбе, с тим што се доказује уместо права својине јаче право на државину, па се ствар додељује оном држаоцу са јачим правом на државину.

Имајући у виду да је утврђено да је отац тужиље од 1974. године био корисник стана 177б на бул. ц.Л., заједно са правом да користи у згради и шупу, сушионицу и заједничке просторије, да је тужиљин отац наведени стан откупио, да је у решењу о укњижби од 27.04.1996.године наведено да се врши укњижба права власништва на једнособном стану број 177б са нуспросторијама, у корист оца тужиље, да је тужиља наведени стан једним делом наследила, а једним делом стекла уговором о поклону, тако да је власник стана у целости, као и да су подрумску просторију, од усељења 1974.године, користили родитељи тужиље, а након њихове смрти тужиља, с једне стране, а да са друге стране тужени нису доказали да је предметну подрумску просторију користио њихов правни претходник пре 2011.године, то по ставу овог суда, тужиља има јачи правни основ на посед од тужених, на предметној подрумској просторији, с обзиром на то да је правни претходник тужиље на основу уговора о коришћењу стана, а касније његовим откупом, стекао закониту државину подрумске просторије, која је касније пренета на тужиљу. На основу наведеног основано се жалбом тужиље указује на погрешну примену материјалног права, због чега је одбијајући део првостепене пресуде преиначен.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-2393/2016 од 28.09.2016.године, којом је преиначена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-8496/2015 од 12.04.2016.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник