ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Материјално право

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ПОКУШАЈА И ДОВРШЕНОГ КРИВИЧНОГ ДЕЛА КРАЂЕ ИЗ ЧЛАНА 203. СТАВ 1. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Објављено: 15.03.2019

Уколико је окривљени заустављен у тренутку када је дошао у притежање туђих покретних ствари, у намери да одузимањем истих прибави себи противправну имовинску корист, а не у време док је исте одузимао, у радњама окривљеног стичу се сва битна обележја бића кривичног дела крађе из чл. 203 ст. 1 КЗ.

Из образложења:

„Пресудом Основног суда у Новом Саду посл. бр. К 1551/17 од 21.09.2016. године, окривљени М.Д. оглашен је кривим за извршење кривичног дела краће из чл. 203 ст. 1 КЗ и изречена му је казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци. Против наведене пресуде благовремено је изјавио жалбу бранилац окривљеног због повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се предметна жалба усвоји, те да се побијана пресуда преиначи, на тај начин што ће се окривљеном изрећи блажа кривична санкција, или на тај начин што ће се окривљени ослободити кривичне одговорности из разлога што је дело које је учинио, дело малог значаја. Жалба није основана. Неосновано бранилац окривљеног спори и правну квалификацију кривичног дела које се окривљеном ставља на терет, те сматра да на основу изведених доказа и чињеница утврђених у току поступка, произлази да се ради о кривичном делу крађе у покушају. Наиме, правилно је првостепени суд након правилно утврђеног чињеничног стања, утврдио да се у радњама окривљеног стичу сва битна обележја бића кривичног дела крађе из чл. 203 ст. 1 КЗ. Окривљени је дана 27.09.2015. године, у ТЦ „М.“, у намери да одузимањем туђе покретне ствари прибави себи противправну имовинску корист, одузео и присвојио, козметичке производе наведене у изреци пресуде у наведеној вредности, из чега произилази да предметно кривично дело није остало у покушају, јер је окривљени одузео предметне ствари, дошао у притежење истих, односно налазили су му се у џеповима од јакне када је заустављен од стране радника обезбеђења када је напуштао објекат, а не док је узимао козметичке производе са рафова.“

Пресуда Вишег суда у Новом Саду, посл. бр. Кж.1.291/18 од 23.11.2018. године, којом је одбијена као неоснована жалба браниоца окривљеног и пресуда Основног суда у Новом Саду посл. бр. К.1551/17 од 21.09.2016. године потврђена>

Аутор сентенце: Глигор Ненић, судијски сарадник