ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Облигационо право

РЕГРЕСНИ ДУГ

Објављено: 14.07.2021

У парници покренутој од стране осигуравајућег друштва против туженог ради регреса због губитка права из осигурања, за оцену одговорности релевантно је утврђење постојања намере туженог да напуштањем места незгоде избегне одговорност.

Из образложења:

Основано се жалбом указује на пропуст првостепеног суда да правилно утврди чињенично стање, будући да у току поступка није са довољном пажњом утврђена намера, односно могућност туженог да о саобраћајној незгоди обавести надлежни орган унутрашњих послова и њему достави своје личне податке и податке о оштећеном возилу. Наиме, у конкретној парници покренутој од стране осигуравајућег друштва против туженог ради регреса због губитка права из осигурања, за оцену одговорности релевантно је утврђење постојања намере туженог да напуштањем места незгоде избегне одговорност. Наводи туженог да му је на месту незгоде мобилни телефон био ван домета нису довољни, већ је било нужно да он пружи податак који мобилни телефон и ког оператера је користио предметном приликом, те да се након утврђења ових чињеница затражи податак од мобилног оператера, да ли је било прекида домета на путу где се по његовим наводима десила предметна незгода и да ли на том месту постоји могућност упућивања хитних позива. Ово из разлога што из одредби члана 8. и члана 40. Услова за комбиновано осигурање моторних возила на суму осигурања туженог (стр. 53-58 списа предмета) који су састави део уговора о каско осигурању произилази право тужиоца на регрес до висине исплаћене накнаде према туженом као запосленом за случај да је неоправдано напустио лице места после саобраћајне незгоде у смислу ЗОБС-а, односно за случај да је штету намерно проузроковао.

Решење Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-569/21 од 10.03.2021.године, којом је укинута пресуда Основног суда у Новом Саду посл.број П-2768/19 од 28.10.2020.гoдине>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић