ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА

Објављено: 14.07.2021

Правноснажно решење извршног суда о обавезивању дужника да намири потраживање из веродостојне исправе за извршене комуналне услуге извршном повериоцу, представља извршну исправу.

Из образложења:

Жалбени наводи да исправа на основу које је донето побијано решење нема својство извршне исправе с обзиром да решење о извршењу на основу веродостојне иправе не може никада ни у ком случају постати засебна извршна исправа, нису основани. Наиме, решење о извршењу донето на основу веродостојне исправе представља судску одлуку и као такво, у смислу члана 41. и 42. ЗИО представља извршну исправу на основу које се може поднети предлог за извршење. Надаље, овај суд указује и на правни став Врховног касационог суда усвојен на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 26.04.2016. године да правноснажно решење извршног суда о обавезивању дужника да намири потраживање из веродостојне исправе за извршене комуналне услуге извршном повериоцу, о чему је реч у конкретном случају, представља извршну исправу, те супротни жалбени наводи извршног дужника не стоје.

Надаље, правноснажно и извршно решење о извршењу посл. бр. Ивс. 13255/09 од 23.11.2009. године, које је овде извршна исправа, је донето на основу веродостојне исправе-рачуна, а решење о извршењу донето на основу веродостојне исправе садржи две диспозиције и то прву којом се обавезује извршни дужник да исплати извршном повериоцу утврђену новчану своту и трошкове поступка у законском року и другу диспозицију којом се одређује извршење ради принудног намирења потраживања утврђеној у првој диспозицији. Наведене диспозиције имају различит садржај и правну природу, те стога обавезујући део решења о извршењу, који не представља радњу извршења, већ судску одлуку која је претходно стекла правноснажност, као таква, а сходно чл. 41. ст. 1. ЗИО, има својство извршне исправе на основу које се даље може покренути нови извршни поступак.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гжи-892/20 од 21.01.2021.године којом је потврђено решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. Ии-6840/19 од 10.12.2019.године>

Аутор сентенце: Радмила Стојановић, виши судијски сарадник