ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Правна схватања - Грађанско право

Република Србија УСТАВНИ СУД Су број: I – 400/1/ 3 - 11 14. јул 2011. године Б е о г р а д Уставни суд, на основу члана 5. став 2. алинеја 13. Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), на редовној седници одржаној 7. јула 2011. године, утврдио је

Објављено: 19.06.2014

СТАВ који се односи на рок застарелости за накнаду штете проузроковане кривичним делом

Из образложења:

У случају када је штета проузрокована кривичним делом (члан 377. ЗОО), ако је за кривично гоњење предвиђен дужи рок застарелости од рокова прописаних чланом 376. Закона о облигационим односима, захтев за накнаду штете према сваком одговорном лицу, а не само штетнику, застарева када истекне време одређено за застарелост кривичног гоњења само ако је правноснажном пресудом утврђено постојање кривичног дела и окривљени оглашен кривим за кривично дело. Прекид застаревања кривичног гоњења повлачи за собом и прекид застаревања захтева за накнаду штете.

Исти рок застарелости кривичног гоњења примењује се ако је кривични поступак обустављен, односно ако се није могао покренути зато што је окривљени умро или је душевно оболео, односно ако постоје друге околности које искључују кривично гоњење и одговорност окривљеног, као што су амнестија и помиловање.

У свим осталим случајевима примењује се општи рок застарелости потраживања из члана 376. Закона о облигационим односима.“

ПРЕДСЕДНИК УСТАВНОГ СУДА др Драгиша Слијепчевић>

Аутор сентенце: