ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Породично право

САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПРЕЛАЗАК ГРАНИЦЕ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА

Објављено: 05.05.2023

Малолетно лице за прелазак границе не мора поседовати оверену сагласност оба родитеља, ако заједнички не врше родитељско право, већ то право врши један од родитеља самостално, у ком случају мора поседовати оверену сагласност оног родитеља који самостално врши родитељско право, па и у случају када границу прелази у пратњи другог родитеља.

Из образложења:

Првостепеном пресудом је разведен брак парничних странака. Одређено је да ће над заједничким дететом странака, млт. С.С., рођ. 27.03.2009. године самостално родитељско право вршити тужилац-противтужени, те да ће пребивалиште детета бити на адреси оца. Уређен је начин одржавања личних односа млт.С.С. са туженом-противтужиљом. Дозвољено је туженој-противтужиљи да приликом одржавања личних односа, одводи млт. С. у Краљевину Норвешку, без сагласности оца.

Основано тужилац спори одлуку о начину виђања у делу којим је суд одредио да тужена може без његове сагласности да одводи млт.С. у Норвешку ради реализације виђања. На овај начин суд је суштински тужиоца делимично лишио родитељског права, иако је уједно одлуком о вршењу родитељског права самостално вршење тог права поверио њему. На овај начин суд је одлучио противно одредби члана 54. Закона о граничној контроли. Овом законском одредбом регулисано је питање граничне контроле малолетних лица на начин да приликом граничне провере малолетних лица, полицијски службеник посебну пажњу обраћа да ли малолетно лице путује само или у пратњи другог лица. У ставу 2 је прописано да за прелазак државне границе малолетно лице, држављанин Републике Србије до навршене 16. године живота, када путује само или у пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник, мора поседовати оверену сагласност оба родитеља, ако заједнички врше родитељско право, или законског заступника. Циљ ових одредби јесте да се превентивно спречи злоупотреба деце и унапреди заштита малолетних лица.

Породичним законом прописана је могућност да родитељско право врши један родитељ самостално, у ком случају самостално одлучује о свим стварима значајним за живот детета, изузев о питањима која битно утичу на живот детета, којима се сматрају нарочито: образовање детета, предузимање већих медицинских захвата над дететом, промена пребивалишта детета и располагање имовином детета велике вредности. Законом о путним исправама прописано је да захтев за издавање путне исправе за малолетна лица, подноси један од родитеља, уз писмену сагласност другог родитеља, односно други законски заступник или старатељ, али и то да ће се, изузетно, путна исправа издати и без сагласности, у случају да је једном од родитеља одлуком суда додељено старатељство над малолетним лицем или да је одлуком суда дозвољено издавање путне исправе, осим у случају да истом одлуком суда издавање путне исправе и путовање малолетног лица у иностранство, није условљено сагласношћу оба родитеља. Из садржине ових законских одредби произлази да малолетно лице за прелазак границе не мора поседовати оверену сагласност оба родитеља, ако заједнички не врше родитељско право, већ то право врши један од родитеља самостално. У том случају мора поседовати оверену сагласност оног родитеља који самостално врши родитељско право, па и у случају када границу прелази у пратњи другог родитеља. Будући да је одлука у овом делу саставни део одлуке о начину одржавању личних односа, и она је укинута.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. Гж2- 79/23 од 01.03.2023.године којом је делимично укинута пресуда Основног суда у Новом Саду посл. бр. П2-39/22 од 28.11.2022. године>

Аутор сентенце: Радмила Стојановић, виши судијски сарадник