ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Процесно право

САСТАВ СУДА

Објављено: 07.06.2018

За одлучивање о опозиву условне осуде надлежан је судија појединац и код кривичног дела недавање издржавања из члана 195 став 1 КЗ.

Из образложења:

Неосновано се жалбом браниоца окривљеног првостепена пресуда побија, због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 3 ЗКП, наводећи у истој да је приликом доношења побијане пресуде, суд био непрописно састављен, обзиром да је побијану пресуду донео судија појединац, а не судско веће, што је морало бити случај, будући да се у конкретном случају ради о опозивању условне осуде, по пресуди које је донело судско веће, због кривичног дела недавање издржавања из члана 195 став 1 КЗ.

Жалбени наводи браниоца осуђеног, да је суд био непрописно састављен, нису основани, с обзиром да из одредаба члана 546-551 ЗКП, произилази да о опозивању условне осуде одлучује судија појединац.

Пресуда Вишег суда у Новом Саду посл. бр. Кж1 97/18 од 30.05.2018.г., којом је потврђена пресуда Основног суда у Новом Саду посл.бр. Кр 3/17 од 25.10.2017.г.>

Аутор сентенце: Радмила Стојановић, виши судијски сарадник