ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Процесно право

САЗНАЊЕ ЗА УПЛАЋЕН ОПОРТУНИТЕТ НА ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ

Објављено: 05.07.2018

Уколико Јавни тужилац оптужи лице које је уплатило опортунитет пре оптужења, а за то се сазна на главном претресу суд ће применом одредбе члана 422, став 1 тачка 3 ЗКП одбити оптужбу уколико тужилац од оптужбе не одустане.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Новом Саду посл. бр. К-1260/17 од 21.02.2018. године, према окривљеној је на основу чл. 422 ст. 1 тачка 3 ЗКП, одбијена оптужба да је починила кривично дело фалсификовање исправе из чл. 355 ст. 1 КЗ.

Против ове пресуде благовремено је уложио жалбу: -Основни јавни тужилац у Новом Саду, због битне повреде одредаба кривичног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и због погрешне примене кривичног закона, у којој је предложио да се побијена пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Насупрот жалбеним наводима Основног јавног тужиоца у Новом Саду из садржине целокупних списа предмета је видљиво да је окривљена пред Основним јавним тужилаштвом у Новом Саду закључила споразум о одлагању кривичног гоњења, тзв. опортунитет под бр. КЕО 2056/15 од 02.02.2016. године, те да је у оквиру реализације опортунитета уплатила износ од 25.000,00 динара 02.08.2016. године, а дана 26.10.2016. године уплатила износ од још 25.000,00 динара, те је тога дана извршила комплетну уплату коју је од ње захтевао Основни јавни тужилац у Новом Саду. Основни јавни тужилац у Новом Саду је на главном претресу који је одржан дана 07.11.2016. године учинио неспорним да је окривљена извршила уплату од 25.000,00 динара дана 02.08.2016. године, те да о овом поседује уплатницу коју је предочио суду у фотокопији, али да нема података о уплати преосталог износа до 50.000,00 динара и позвао одбрану да до следећег главног претреса пружи доказ о извршеној уплати. Након тога је првостепени суд затражио и добио извештај од стране Министарства финансија, Управе за трезор из Београда, из кога произилази да је извршена уплата у износу од 25.000,00 динара дана 26.10.2016. године за окривљену на рачун прихода при начелу опортунитета.

Из изложеног је видљиво да је окривљена испунила целокупну обавезу на основу прихватања института одлагања кривичног гоњења дана 26.10.2016. године, а да је ОЈТ у Новом Саду поднео оптужни предлог под бр. КТ 543/15 од 11.09.2017. године, између осталог и против окривљене, због кривичног дела фалсификовање исправе из чл. 355 ст. 1 КЗ, дакле након скоро годину дана од уплате опортунитета од стране окривљене.

С обзиром на то да тужилац није одбацио кривичну пријаву, правилно је првостепени суд у конкретном случају применио одредбе из чл. 422 тачка 3 ЗКП, те је одбио оптужбу према окривљеној, налазећи да се ради о околностима које трајно искључују кривично гоњење, имајући у виду да је окривљена у конкретном случају испунила своју обавезу на основу споразума о одлагању кривичног гоњења и то у законском року од годину дана од дана преузимања обавезе, а само кашњење окривљене у исплати преузете обавезе не утиче на правилност побијане пресуде, поготово ако се има у виду да је и сам тужилац на главном претресу од дана 07.11.2017. године позвао одбрану да до следећег главног претреса приложи доказ о извршеној уплати.

Пресуда Вишег суда у Новом Саду посл.бр. Кж1-121/18 од 25.05.2018.године којом је потврђена пресуда Основног суда у Новом Саду посл.бр. К-1260/17 од 21.02.2018.године>

Аутор сентенце: Мирослав Стрицки, судијски сарадник