ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Ванпарнични поступак

СМЕТАЊЕ ДРЖАВИНЕ

Објављено: 17.03.2021

За постојање сметања државине потребно је да буду испуњена два услова да: постоји мирна државина и да је настало сметање и да постоји свест о сметању (одузимање државине/ узнемиравање).

Из образложења:

За постојање сметања потребно је да буду испуњена два услова да: постоји мирна државина (што је у конкретном случају било неспорно) и да је настало сметање (одузимање државине/узнемиравање), на која питања се ограничава расправљање и доказивање, сходно члану 450 ЗПП-а, те тужиља основано указује да намера туженог није од значаја. Међутим, иако је првостепени суд приликом одлучивања погрешно ставио акценат на намеру туженог (која свакако није постојала), наведено нема утицај на другачије одлучивање, с обзиром на то, да је потребно да постоји свест о сметању, а коју свест тужени није имао све до момента позива супруге ради обавештења о догађају (који позив је уследио одмах након упознавања супруге туженог од стране тужиље да из њиховог стана капље вода и тужиљу омета у мирној државини и проузрокује јој штету), а при чему је одмах по сазнању наведеног (дакле по стицању свести о наведеном) предузео мере ради спречавања даљег цурења воде (завртањем главног вентила чиме је спречио даље цурење воде) и заменом пукнутог вентила истог дана, у кратком року, по доласку с посла. Стога, радња туженог-пропуштање (док није знао да постоји квар у његовом купатилу због чега капље вода у тужиљин стан, које сазнање није имала ни његова супруга) не може се сматрати радњом сметања у правном смислу, јер је таква радња (пропуштање) последица случаја (пуцања вентила), при чему је тужени одмах, од тренутка сазнања за наведено, предузео потребне радње ради отклањања квара, и спречавање сметања и настанка веће штете.

Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-8526/20 од 10.02.2021.године, којом је потврђено решење Основног Суда у Новом Саду посл.број П-8614/19 од 17.09.2020.године>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић