ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

СПАЈАЊЕ ИЗВРШНИХ ПОСТУПАКА

Објављено: 21.12.2018

У извршном поступку не постоје услови за спајање више предлога за извршење или више извршних поступака.

Из образложења:

Побијаним решењем Основног суда у Новом Саду пословни број Ии-3453/18 од 20.09.2018. године, предлог за извршење од 17.09.2018. године је одбачен.

Против наведеног решења извршни поверилац је изјавио жалбу, побијајући га из свих законом прописаних разлога.

Такође без основа је и жалбени навод извршног повериоца у коме истиче да је предложено спајање са поступком који се води под бројем И-54/17. У извршном поступку не постоје услови за спајање више предлога за извршење или више извршних поступака, јер и сам ЗИО такво спајање не предвиђа, већ предвиђа могућност ступања у већ започети поступак у складу са законом прописаним условима. Уколико би се пак поступци спојили, одлука о спајању нема природу решења, већ закључка јер се према одредби члана 23 ЗИО, закључком налаже предузимање извршних радњи у управљању извршним поступком, стим да према одредби члана 24 ЗИО против закључка нису дозвољени ни приговор, ни жалба.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гжи- 602/18 од 22.10.2018.године којим је потврђено решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. Ии-3453/18 од 20.09.2018.године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник