ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

СРАЗМЕРА ИЗМЕЂУ ВИСИНЕ ОБАВЕЗЕ И ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА ИЗВРШЕЊА

Објављено: 18.07.2019

О сразмери између висине обавезе и вредности предмета извршења дужан је да води рачуна јавни извршитељ приликом спровођења извршења, уколико постоји избор између више средстава и предмета извршења, а не суд приликом одлучивања о дозволи извршења.

Из образложења:

Побијаним решењем Основног суда у Новом Саду, пословни број ИИ-3047/17 од 04.09.2017.године, одређено је извршење против извршног дужника, на основу извршне исправе-пресуде Основног суда у Новом Саду посл.бр. П-2048/15 од 07.10.2016. године, која је потврђена пресудом Апелационог суда у Новом Саду посл.бр. ГЖ-21/17 од 06.02.2017. године, ради наплате потраживања извршног повериоца у износу од 200.000,00 динара на име главнице и износа од 63.600,00 динара, на име трошкова парничног поступка, и то јавном продајом непокретности породичне стамбене зграде број 1 и помоћне зграде број 2 које се налазе на парцели број 1102/3, са правом коришћења земљишта од 3а 62м2, све уписано у лист непокретности број 2001 К.О.Госпођинци.

Наводи жалбе да постоји велика несреазмера између новчаног потраживања извршног повериоца и некретнине чија се продаја тражи, те да извршни поверилац може намирити потраживање пленидбом зараде извршног дужника, јер је исти запослен, нису од утицаја на законитост и правилност оспореног решења. Наиме, сходно члану 56 Закона о извршењу и обезбеђењу, о сразмери између висине обавезе и вредности предмета извршења дужан је да води рачуна јавни извршитељ приликом спровођења извршења, уколико постоји избор између више средстава и предмета извршења, а не суд приликом одлучивања о дозволи извршења. При том, извршни дужник има могућност да у току спровођења извршења, у складу са чланом 58 став 2 Закона о извршењу и обезбеђењу, предложи друго средство и предмет извршења, у ком случају јавни извршитељ може закључком да промени средство и предмет који су одређени у решењу о извршењу, под условом да су предложено средство и предмет извршења довољни да се извршни поверилац намири.

Такође, нису од утицаја на законитост и правилност оспореног решења, ни наводи жалбе да је парцела на којој се налази предметна некретнина, државна својина Републике Србије, са правом коришћења. Наиме, извршење је одређено продајом непокретности породичне стамбене зграде број 1 и помоћне зграде број 2, које се налазе на парцели број 1102/03, са правом коришћења замљишта од 3а 62м2, све уписано у лист непокретности број 2001 К.О. Госпођинци. Из наведеног листа непокретности произилази да извршни дужник јесте власник наведених зграда, а иако је земљиште на којој се зграде налазе у државној својини, оно представља земљиште под зградом и уз зграду, и исто служи за редовну употребу зграде, те стога прати њену правну судбину.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број ГжИ-721/18 од 11.12.2018.године којим је потврђено решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. Ии-3047/17 од 04.09.2017.године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник