ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

СРАЗМЕРА ИЗМЕЂУ ВРЕДНОСТИ НАСЛЕЂЕНЕ ИМОВИНЕ И ДУГА ОСТАВИОЦА

Објављено: 30.03.2022

Питање сразмере вредности наслеђене имовине и дуга оставиоца не може бити предмет разматрања у поступку одлучивања о дозволи извршења, већ ће о наведеним чињеницама јавни извршитељ водити рачуна приликом спровођења извршења.

Из образложења:

Неосновано извршни дужници побијају првостепено решење, наводећи да није могуће спровести предложено извршење имајући у виду обим заоставштине коју су извршни дужници наследили, да иста представља незнатан део вредности дуга који је пок. С.Д. имао према извршном повериоцу, посебно истичући да је непосредно након смрти пок. С.Д. извршни дужник другог реда измиро дуг који је пок. имао према Raiffeisen bank ad Beograd, а чија вредност је у целости одговрала вредности ловачке пушке која је саставни део заоставштине иза пок. С.Д. Наиме, из списа предмета произилази да је пасивна легитимација извршних дужника успостављена на основу чињенице да су исти оглашени за законске наследнице иза покојног С.Д. на основу правноснажног оставинског решења Основног суда у Новом Саду посл. бр. О-3685/13 од 19.06.2013. године, које решење је у складу са одредбом члана 48. став 1 ЗИО-а („Службени гласник РС“, број 106/2015, који је важио у време подношења предлога), извршни поверилац приложио уз предлог за извршење, те да су се оглашени насленици, овде извршни дужници, прихватили наслеђа. Имајући у виду наведено, те да суд у извршном поступку испитује само испуњеност услова за спровођење извршења и да је везан извршном исправом сходно одредбама члана 5. ЗИО-а, а да извршни дужници не истичу разлоге који спречавају спровођење извршења из члана 74. ЗИО-а, овај суд је првостепено решење потврдио.

Питање сразмере вредности наслеђене имовине и дуга оставиоца не може бити предмет разматрања у овом поступку, наведене чињенице ће јавни извршитељ испитати приликом спровођења извршења, водећи рачуна по службеној дужности о вредности наслеђене имовине и границама одговорности наследника за дугове оставиоца сходно одредби члана 222. Закона о наслеђивању.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гжи-409/21 од 10.08.2021.године којим је потврђено решење Основног суда у Новом Саду посл.бр.Ии-4715/16 од 15.11.2016.године>

Аутор сентенце: Радмила Стојановић, виши судијски сарадник