ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Облигационо право

СТИЦАЊЕ БЕЗ ОСНОВА

Објављено: 14.07.2021

Накнада за коришћење локала по истеку уговора о закупу више није у домену уговорене накнаде, већ у домену накнаде из члана 214. ЗОО, а то је накнада за коришћење ствари утврђена по редовним, тржишним ценама и условима.

Из образложења:

Супротно жалбеним наводима, висина дуга не може се утврђивати у рангу уговорене закупнине и то у висини утврђеној уговором о закупу и решењем Града о вредности бода за локале издате у закуп у утуженом периоду јер у тужбом обухваћеном периоду међу странкама више није постојао уговорни однос. Тај однос је престао са истеком уговореног рока закупа. У даљем периоду, након 01.12.2015. године, тужени је локале користио без основа у праву или уговору, па се примењује институт стицања без основа из члана 210. ЗОО. Према правилима о стицању без основа (члан 210. став 2. Закона о облигационим односима), обавеза враћања, односно накнаде вредности настаје кад се нешто прими с обзиром на основ који се није остварио, или који је касније отпао. Одредбом члана 214. Закона о облигационим односима прописано је да када се враћа оно што је стечено без основа, морају се вратити плодови и платити затезна камата и то ако је стицалац несавестан од дана стицања, а иначе од дана подношења захтева. Сходно томе, накнада за коришћење локала по истеку уговора о закупу више није у домену уговорене накнаде, већ у домену накнаде из члана 214. ЗОО, а то је накнада за коришћење ствари утврђена по редовним, тржишним ценама и условима.

Код таквог стања ствари, правилно је становиште првостепеног суда да тужени дугује тужиоцу накнаду за коришћење оба локала по цени закупа која је утврђена вештачењем, с обзиром да је тужени у наведеном периоду, по истеку уговореног рока закупа, локале користио без правног основа.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-568/21 од 31.03.2021.године, којом је потврђена пресуда Основног суда у Новом Саду посл.број П-8382/19 од 18.01.2021.гoдине>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић