ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Стварно право

СТИЦАЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ НА ПОКРЕТНОЈ СТВАРИ (ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА)

Објављено: 20.05.2020

Одредбом члана 28 став 1 Закона о основама својинскоправних односа прописано је да савестан и законити држалац покретне ствари, на коју други има право својине, стиче право својине на ту ствар одржајем протеком три године.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Новом Саду пословни број П-9868/16 од 16.05.2017. године, одбијен је приговор апсолутне ненадлежности тог суда, а тужбени захтев тужиоца је усвојен у целости, тако што је утврђено да је тужилац власник путничког возила марке „Volkswagen“ тип „passat 1.8T“, рег. озн..., произведеног 2002. године, са бројем мотора… и оригиналним бројем шасије …, па се на основу ове пресуде може уписати у регистар код туженог.

Дана 18.12.2012. године, тужилац се путем пуномоћника обратио ОЈТ Сомбор са захтевом за враћање возила у којем је између осталог навео да се обраћа ради враћања његовог возила марке „Volkswagen“ тип „passat 1.8T“, рег. озн...,које му је дана 29.08.2012. године неосновано одузето од стране МУП-а Републике Србије, ПУ Сомбор ПИ Оџаци услед сумње да је наведено возило украдено.

Одлучујући као у изреци побијане пресуде, првостепени суд је погрешно применио материјално право садржано у одредби члана 28 став 1 Закона о основама својинскоправних односа, којом је прописано да савестан и законити држалац покретне ствари, на коју други има право својине, стиче право својине на ту ствар одржајем протеком три године. С обзиром на првостепено утврђење, а из којег произилази да је у време стицања државине на предметном возилу, а које је било савесно и законито, на истом том возилу, други имао право својине, у конкретном случају нема пасивне легитимације тужене, с обзиром да је тужба у овој правној ствари морала бити усмерена према лицу, које је последње имало право својине на том возилу, те је тужбени захтев тужиоца у овој правној ствари ваљало одбити. При оваквом стању ствари, овај суд је преиначио побијану пресуду као у изреци и усвојио жалбу тужене у целости.

(Пресуда Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-4023/17 од 18.03.2019.године, којом је преиначена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-9868/16 од 16.05.2017.г.) Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник>

Аутор сентенце: