ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Стварно право

СТИЦАЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ У СЛУЧАЈУ ДВОСТРУКОГ ОТУЂЕЊА ИСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Објављено: 17.03.2021

Правила о стицању права својине у случају двоструког отуђења исте непокретности подразумева правилну оцену постојања савесности накнадног-другог стицаоца.

Из образложења:

Одредбом члана 41. став 2. Закона о основама својинскоправних односа, прописано је да када се два лица сматрају претпостављеним власницима исте ствари, јачи правни основ има лице које је ствар стекло теретно у односу на лице које је ствар стекло бестеретно. Ако су правни основи ових лица исте јачине, првенство има лице код кога се ствар налази.

По налажењу Врховног касационог суда, правилна је оцена другостепеног суда да је у конкретном случају било места примени правила о стицању права својине у случају двоструког отуђења исте непокретности из члана 41. став 2. Закона о основама својинскоправних односа. Претпостављени власници исте ствари доказују постојање савесне и законите државине. Правилна примена одредбе члана 41. Закона о основама својинскоправних односа и правила о стицању права својине у случају двоструког отуђења исте непокретности подразумева правилну оцену постојања савесности стицаоца што се односи на накнадног-другог стицаоца. Савесност овог стицаоца-купца, цени се на основу утврђења да ли је то лице знало или могло знати да непокретност купује од невласника, односно да је иста непокретност неким правним послом већ пренета на друго лице. Тужилац није доказао да је друготужени несавестан односно да је друготужени знао или могао знати да купује стан који је већ продат, а из тога произлази закључак да је државина друготуженог савесна и законита. Стога је правилно другостепени суд оценио да је неоснован тужбени захтев уз примену начела савесности и поштења друготуженог у време закључења спорног уговора о купопродјаи, применом правила из одредбе члана 41. Закона о основама својинскоправних односа о јачем правном основу за стицање права својине између лица која се сматрају претпостављеним власницима у случају вишеструког отуђења исте непокретности.

Пресуда Врховног Касационог суда, посл.број Рев-1128/20 од 24.09.2020.године, којом је одбијена ревизија тужиоца изјављена против пресуде Апелационог суда у Новом Саду посл.број Гж-2709/19 од 26.06.2019.године>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић