ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

Објављено: 17.03.2021

Адвокат стиче својство привременог заступника тек након што се уплати износ из предрачуна који је „Службени гласник Републике Србије“ издао ради објављивања истог огласа.

Из образложења:

Уконкретном случају адвокат Г.Р. није постављена за привременог заступника туженог у складу са одредбом члана 83. Закона о парничном поступку, с обзиром на то да у списима предмета нема доказа да је оглас о постављању привременог заступника објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, преко огласне табле суда и на интернет страници суда, нити доказа да је уплаћен износ из предрачуна који је „Службени гласник Републике Србије“ издао ради објављивања истог огласа. Наиме, „Службени гласник Републике Србије“ објављује оглас о постављању привременог заступника, тек након што се уплати износ из предрачуна и од тог момента се сматра да је адвокат стекао својство привременог заступника. Имајући у виду наведено, адвокат Г.Р. формалноправно није ни постављена за привременог заступника туженог, из чега даље произилази да процесне радње које је предузела у овом поступку нису могле бити предузете у име и за рачун туженог. Из наведених разлога, адвокату Г.Р. не припадају трошкови састава поднесака 28.02.2018. године и 17.07.2018. године које потражује, односно не постоји обавеза тужиоца да сноси наведене трошкове, а нарочито ако се има у виду да циљ постављања привременог заступника јесте да се створе процесни услови за вођење парничног поступка и да се заштите интереси туженог, да трошкове привременог заступника другој странци, односно на чији предлог је исти постављен, као и да у конкретном случају тужилац није био сагласан да се туженом постави привремени заступник.

Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-3582/18 од 18.01.2021.године, којим је потврђено решење Основног Суда у Новом Саду посл.број Пл-668/17 од 13.08.2018.године>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић