ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Ванпарнични поступак

СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ЗАКУПЦА НА СТАНУ И ОТКУП СТАНА

Објављено: 02.09.2016

Статус члана породичног домаћинства и корисника стана, од кога зависи касније стицање станарског права процењује се према моменту када станарско право ранијег носиоца престајe. За стицање својства закупца на стану, меродавно је право које је важило у моменту настајања услова за остваривање тог права.

Из образложења:

Побијаним решењем усвојен је предлог предлагача, те је донето решење које замењује уговор о откупу стана, како гласи у изреци побијаног решења.

Према утврђењу првостепеног суда претходник предлагача-отац пок. П.Ђ. је 08.12.1980.године закључио Уговор о коришћењу стана са Самоуправном интересном заједницом становања Општине Нови Сад, када је добио на коришћење двоипособан стан у Новом Саду. Дана 03.07.1980.године П.М. закључила је са ЈП „Стан“ Уговор о коришћењу предметног стана у коме стоји да је дат на коришћење са члановима породичног домаћинства сином П.С. П.Ђ. је преминуо 17.01.1995.године, а П.М. 25.02.1995.године. У предметном стану поред предлагача живе и њихова деца П.С. рођена 27.05.1997.године и П.С. рођена 03.11.1998.године. На предметном стану искључиви носилац права коришћења је ЈП „Војводинашуме“, „Војводина-Ловотурс“, Петроварадин. Грађевинско земљиште на коме је саграђена зграда у којој се стан налази, делимично је у државној, а делимично у јавној својини. Откупна цена предметног стана према извештају ЈКП“Информатика“ Нови Сад од 28.10.2014.године након умањења по основу доприноса за стамбену изградњу износи 2.075.591,17 динара.

Законом о стамбеним односима („Сл. лист САПВ бр. 19/74) који је био на снази у време закључења Уговора о коришћењу стана од 08.12.1980.године између СИЗ-а становања општине Нови Сад и П.Ђ. у чл. 11 прописано је да станарско право грађанин стиче даном законитог усељења у стан. Одредбом члана 32 став 2 истог закона прописано је да давалац стана на коришћење доноси решење о давању стана на коришћење, а одредбом члана 39 став 1 да се уговор о коришћењу стана закључује између лица које је добило стан на коришћење и самоуправне интересне заједнице у стамбеној области, на основу решења даваоца стана на коришћење.

Стан се откупљује под условима који су важили на дан подношења писменог захтева за откуп стана.

Одредбом члана 16 Закона о становању („Сл. гласник РС“ број 50/92 са изменама и допунама) прописано је да носилац права располагања на стану у друштвеној својини и власник стана у државној својини (у даљем тексту: носилац права располагања), дужан је да носиоцу станарског права, односно закупцу који је то својство стекао до дана ступања на снагу овог закона (у даљем тексту:носилац станарског права), на његов захтев у писменој форми омогући откуп стана који користи, под условима прописаним овим законом. Носилац права располагања, дужан је да омогући откуп стана под условима прописаним овим законом и брачном другу и деци рођеној у браку и ван брака, усвојеној и пасторчади, који заједно са носиоцем станарског права станују у том стану, уз писмену сагласност носиоца станарског права, с тим што се сагласност може дати само једном лицу. Чланови породичног домаћинства имају право становања у стану који се откупи по одредбама овог закона. Ако носилац права располагања одбије захтев за откуп тога стана или не закључи уговор о откупу у року од 30 дана од дана подношења захтева, лице из ст. 1 и 2 овог члана може да поднесе предлог надлежном суду да у ванпарничном поступку донесе решење, које ће заменити уговор о откупу стана.

Одредбом члана 30 Закона о становању прописано је да се од дана ступања на снагу овог закона на стану не може стећи станарско право. Лица која су до дана ступања на снагу овог закона стекла станарско право по уговору о коришћењу стана, настављају са коришћењем стана по основу тих уговора, са правима и обавезама утврђеним овим законом, под условима из члана 31 до 39 овог закона.

Одредбом члана 31 истог закона прописано је да ако носилац станарског права, који је то право стекао до дана ступања на снагу овог закона, не закључи уговор о откупу стана до 31. децембра 1995.године, наставља да користи стан као закупац стана на неодређено време ( удаљем тексту: закупац друштвеног стана). Закупац друштвеног стана из става 1 овог члана може тај стан да откупи по одредбама овог закона.

Одредбом члана 34 став 1 и 2 истог закона прописано је да у случају смрти закупца или његовог исељења из стана, закупац на том стану постаје члан породичног домаћинства који је наставио да користи тај стан, по следећем редоследу:брачни друг, дете рођено у браку, ван брака, усвојено и пасторче. Ако у стану није остао нико од ових чланова породичног домаћинства закупац постаје родитељ закупца, родитељ његовог брачног друга или лице које је закупац дужан по закону да издржава, ако је становао у том стану и нема решену стамбену потребу. Ако после смрти закупца или његовог исељења из стана није остало ни једно лице из става 1 овог члана, закупац постаје лице које је престало да буде члан породичног домаћинства или лице које је било члан породичног домаћинства ранијег закупца стана, ако је наставило да користи стан и ако нема на други начин решену стамбену потребу.

Статус члана породичног домаћинства и корисника стана, од кога зависи касније стицање станарског права се процењује према моменту када станарско право ранијег носиоца престаје. Тај моменат у конкретном случају је моменат смрти ранијег носиоца станарског права. Дакле, за стицање својства закупца на стану меродавно је право које је важило у моменту настајања услова за остваривање тог права.

У конкретном случају у разлозима решења се не наводи ко је био носилац станарског права, односно закупца стана у смислу одредбе члана 16 Закона о становању, те потпуно изостају разлози о активној легитимацији предлагача, као и чињенице везане за испуњеност услова за откуп стана.

(Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-274/16 од 15.06.2016.године, којим је укинуто решење Основног Суда у Новом Саду посл.број Р1-32/14 од 11.09.2015.г.) Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник>

Аутор сентенце: