ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Процесно право

СУБЈЕКТИВНИ ЕЛЕМЕНТ БИЋА КРИВИЧНОГ ДЕЛА

Објављено: 10.11.2017

Пресудом суд не може мењати чињенични опис оптужног акта додавањем субјективног елемента бића кривичног дела које је пропустио да наведе јавни тужилац, јер би тиме прекорачио оптужницу.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Новом Саду посл.бр.К-1279/16 од 08.12.2016.године, оглашени су кривим оптужени Т.М. и М.Д., због кривичног дела разбојништва из члана 206 став 4 у вези са ставом 1 КЗ и у вези са чланом 33 КЗ, па их је суд применом законских одредби осудио и то Т.М. на казну затвора у трајању од 10(десет) месеци, а М.Д. на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 4 (четири) месеца.

Против наведене пресуде, жалбе су благовремено уложили: Основни јавни тужилац у Новом Саду, бранилац оптуженог Т.М. и бранилац оптуженог Д.М.

Браниоци оптужених побијају првостепену пресуду због битних повреда одредаба кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 9 ЗКП, наводећи да се повреда огледа у томе да имајући у виду члан 420 ЗКП, а којим је прописано да је суд приликом доношења пресуде везан оптужним актом, те да у пресуди може уносити или мењати опис радње извршења кривичног дела, али само у оном делу који не представља елемент бића самог дела, а да је првостепени суд у опис радње извршења самоиницијативно унео у изреку пресуде констатацију о облику виности (директан умишљај), а кроз формулацију „свестан свога дела и хтео његово извршење“, те да је тиме првостепени суд, без претходне измене оптужног акта од стране Јавног тужиоца, прекорачио оптужбу, што је, по ставу одбране, противно Закону.

Основни јавни тужилац у Новом саду је оптужним актом оптужио Т.М. и М.Д. због кривичног дела разбојништво у саизвршилаштву из члана 206 став 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, и у истом акту определио чињенични опис који у себи не садржи битно обележје кривичног дела-субјективни елемент бића кривичног дела-облик виности.

Првостепени суд пресудом од 15.03.2016. године оглашава кривим оптужене прихватајући у претежном делу измењени чињенични опис кривичног дела разбојништва у саизвршилаштву, али за привилеговани облик кривичног дела разбојништва односно за кривично дело из члана 206 став 4 у вези става 1 КЗ.

Својим поступањем првостепени суд је изменио чињенични опис оптужног акта, иако се том приликом мора остати у границама чињеничног описа оптужбе односно оних околности на којима се оптужба заснива, а у конкретном случају је првостепени суд унео и кривицу као субјективни елемент бића кривичног дела, а што је по оцени Апелационог суда прекорачење оптужнице.

Како су основани жалбени наводи бранилаца оптужених, Апелациони суд је усвајањем жалбе преиначио пресуду Основног суда у Новом Саду посл. бр. К-1279/2016 од 08.12.2016. године, тако што је оптужене на основу члана 423 тачка 1 ЗКП ослободио од оптужбе да су оптужени Т.М. и Д.М. извршили кривично дело разбојништво из члана 206 став 1 у вези члана 33 КЗ обзиром да дело за које су они оптужени, по закону није кривично дело јер нема све битне елементе бића тог кривичног дела, а имајући у виду да је својим поступањем првостепени суд прекорачио оптужбу уношењем битног елемента и то субјективног елемента у изреку првостепене пресуде.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду посл.број Кж1-405/17 од 26.04.2017.године којом је преиначена пресуда Основног суда у Новом Саду посл.бр. К-1279/2016 од 08.12.2016.године>

Аутор сентенце: Радмила Стојановић, виши судијски сарадник