ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Правна схватања - Кривично право

СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОЧИШТЕ ИЗ ЧЛ.38. ЗИКС

Објављено: 18.02.2015

Верификовано на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 14. новембра 2014. године: На рочиште из члана 38. Закона о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“ бр. 55/2014) пред судијом за извршење кривичних санкција примењују се одредбе Законика о кривичном поступку.

Из образложења:

У кривичним прописима Републике Србије, судија за извршење кривичних санкција (у даљем тексту: судија за извршење) по први пут се наводи у Законику о кривичном поступку („Службени гласник РС“ бр.72/11) и то у члану 22. став 4. - надлежан да одлучује у поступку извршења кривичних санкција и у другим случајевима предвиђеним законом; у члану 222. - врши надзор над притвореницима; у члану 567. став 3. доставља му се решење о условном отпусту осуђеног те у члану 571 став 4. – одлучује о жалби осуђеног на решење органа за вођење казнене евиденције о непостојању услова за законску рехабилитацију.

Потпуније одређење уследило је новим Законом о извршењу кривичних санкција санкција („Службени гласник РС“ бр. 55/2014) те су у одељку III који носи назив СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ (одредбе члана 33 – 42) одређени појам, надлежност и поступак пред судијом за извршење. Тако је, између осталог, предвиђено да при сваком вишем суду председник тог суда из реда судија одређује судију за извршење који у предметима за које је надлежан поступа као судија појединац; да је надлежан да штити права притвореника, осуђеника и лица којима је изречена нека од мера обавезног лечења када се извршавају у заводу, да поступа и по притужбама притвореника односно захтеву за судску заштиту осуђених али и по њиховим жалбама на одлуке управника завода или директора Управе те да се на поступак пред судијом за извршење сходно примењују одредбе ЗКП (ако ЗИКС-ом или другим законом није другачије одређено).

Из изнетог произилази да је основна функција судије за извршење да штити права притвореника, осуђеника и лица којима је изречена нека од мера обавезног лечења када се извршавају у заводу. Ову своју функцију судија за извршење остварује у поступку који је прописан пре свега одредбама ЗИКС-а али и одредбама ЗКП јер је у одредби члана 36. став 3. ЗИКС одређено да се на поступак пред судијом за извршење (што је и наслов изнад овог члана) сходно примењују одредбе ЗКП. Поступак се одвија и ван рочишта - судија за извршење омогућава осуђеном односно притвореном или заводу да се писменим путем изјасне о чињеницама на које се указује у захтеву или притужби (члан 36. став 2. ЗИКС) али се може одвијати и на рочишту пред судијом на коме ће се учесници у поступку и усмено изјаснити о чињеницама и доказима важним за доношење судске одлуке. Ово и још нека од правила поступка на овом рочишту су предвиђена у одредби члана 38. ЗИКС па је тако одређено кад се рочиште мора одржати (став 2.), да притворено или осуђено лице може имати пуномоћника који ће се позвати на рочиште али и да ће се рочиште у случају да се уредно позвани пуномоћник не одазове позиву суда, рочиште одржати у његовом одсуству (став 3), да се рочиште може одржати у суду или у просторијама завода (став 4) те да судија за извршење може током поступка саслушати у својству сведока лица запослена у заводу, друге осуђене, прибавити или извршити увид у документацију завода и других државних органа, посетити просторије завода и утврђивати чињенице на други начин (став 5).

Имајући у виду управо ову експлицитну одредбу члана 36. став 3. ЗКП тј. "да се на поступак пред судијом за извршење сходно примењују одредбе ЗКП" па тиме и на поступак на рочишту из члана 38. ЗиКС као делу укупног поступка пред овим судијом, те да судија за извршење неспорно штити права и притворених и осуђених лица са овлашћенима прописаним горе наведеним одредбама ЗКП, то се и позивање на ово рочиште и оцена да ли је пуномоћник позван уредно или не, да се о току рочишта води записник, те саслушање сведока на рочишту и извођење других докази и уопште правила по којим се поступа на овом рочишту врши управо сходном применом одговарајућих одредби ЗКП.

Верификовано на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 14. новембра 2014. године>

Аутор сентенце: