ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Процесно право

ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Објављено: 26.05.2020

Испитивање више сведока предузето у току једног дана у континуитету представља једну процесну радњу, независно од броја испитаних лица или од броја сачињених и посебно потписаних записника у којима су забележени њихови искази. При томе, сачињавање засебних или збирних-јединствених записника, питање је техничке, а не суштинске природе.

Из образложења:

Решењем Основног јавног тужиоца у Новом Саду Кт број 4867/16 од 28.03.2019. године, делимично је усвојен захтев окривљеног И.Ђ. за трошкове одбране, и то у износу од 39.000,00 динара, док је у преосталом делу, до износа од 186.750,00 динара, исти захтев одбијен. Истовремено је наложено рачуноводству Основног јавног тужилаштва у Новом Саду да након правноснажности решења новчани износ у висини од 39.000,00 динара уплати на текући рачун браниоца окривљеног-адвоката Г.П., код банке Прокредит ДОО Београд .

Решењем Основног суда у Новом саду Кв број 665/19 од 23.07.2019. године, делимичним уважавањем жалбе браниоца окривљеног И.Ђ.-адвоката Г.П., решење Основног јавног тужиоца у Новом саду Кт број 4867/16 од 28.03.2019. године преиначено је тако што су браниоцу окривљеног досуђени трошкови поступка у укупном износу од 167.250,00 динара и истовремено наложено рачуноводству Основног јавног тужилаштва у Новом Саду да исплати досуђени износ на текући рачун браниоца окривљеног-адвоката Г.П. који се води код „ Procredit banka AD Beograd“.

Републички јавни тужилац поднео је захтев за заштиту законитости Кгз број 1043/19 од 18.11.2019. године, само против правноснажног решења Основног суда у Новом Саду Кв број 665/19 од 23.07.2019. године, због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 2) ЗКП у вези члана 261. став 2. тачка 7) ЗКП, а у вези тарифног броја 2. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, са предлогом да Врховни касациони суд усвоји захтев и утврди да је побијаним решењем повређен закон у корист окривљеног, те побијано решење укине и врати суду на поновно одлучивање.

Побијаним решењем, Основни суд у Новом Саду је делимично усвојио жалбу браниоца окривљеног-адвоката Г.П. и преиначио првостепено решење тако што је браниоцу досудио трошкове поступка у укупном износу од 167.250,00 динара, те наложио рачуноводству Основног јавног тужилаштва у Новом Саду да наведени износ уплати на текући рачун браниоца.

По оцени овога суда, побијано решење заснива се на погрешно заузетом становишту суда у погледу дефинисања процесних радњи присуства браниоца окривљеног у кривичном поступку, и на погрешном тумачењу одредаба тарифног броја 2. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.

Са становишта правилне примене одредаба Законика о кривичном поступку и посебно тарифног броја 2. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, испитивање више сведока предузето у току једног дана у континуитету представља једну процесну радњу, независно од броја испитаних лица или од броја сачињених и посебно потписаних записника у којима су забележени њихови искази. При томе, сачињавање засебних или збирних-јединствених записника, питање је техничке, а не суштинске природе.

Имајући у виду да из списа предмета произилази да је бранилац окривљеног-адвокат Г.П. дана 05.05.2018. године присуствовао саслушању окривљеног И.Ђ. које је започето у 9,40 часова, а након тога је присуствовао и испитивању пет сведока у интервалу од 10,10 часова до 12,05 часова, то у конкретном случају суд није правилно применио одредбе Законика о кривичном поступку и тарифног броја 2. Тарифе о наградама и накнадама за рад адвоката, јер је окривљеном признао трошкове на име приступа браниоца за сваку прецесну радњу која је предузета дана 05.05.2018. године, иако салушање окривљеног и испитивање више сведока, у току истог радног дана, у континуитету, представљају једну процесну радњу, независно од броја испитаних лица или од броја сачињених и посебно потписаних записника у којима су забележени њихови искази.

Пресуда Врховног касационог суда посл.број Кзз-1288/19 од 04.12.2019.године којом је усвојен захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Ктз број 1043/19 од 18.11.2019.године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник