ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Правна схватања - Грађанско право

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-7 17/14 10.03.2014. године Б е о г р а д

Објављено: 25.12.2014

Странка има право на трошкове парничног поступка обрачунате по адвокатској тарифи и када пуномоћника - адвоката (или јавног правобраниоца) на рочишту замењује приправник.

Из образложења:

У судској пракси је спорно значење члана 150. став 2. ЗПП (''Службени гласник РС'', број 72/11) који гласи: ''парнични трошкови обухватају и накнаду за рад адвоката и других лица којима закон признаје право на накнаду'' С тим у вези се поставља питање: да ли странка има право на парничне трошкове када се у поступку пред судом јавља адвокатски припраник (или приправник јавног правобранилаштва). У једном делу судске праксе изражено је становиште ''да адвокатски приправник нема право накнаду парничних трошкова по адвокатској тарифи, па аналогно ни приправнику који је замењивао градског јавног правобраниоца не припадају трошкови према тој тарифи'' (решење Апелационог суда у Крагујевцу Гж бр.1612/13). Према другом већинском схватању, право на трошкове имају странке у поступку, па како адвоката може да замени адвокатски приправник запослен у његовој канцеларији, то странка има право на трошкове обрачунате по адвокатској тарифи и за заступање на рочиштима на којима је уместо адвоката расправи присуствовао адвокатски приправник. Грађанско одељење је усвојило друго схватање Право на трошкове припада странкама у складу са критеријумом успеха у спору (члан 153. ЗПП), кривице у проузроковању (члан 155. ЗПП) и опредељеног захтева (члан 163. ЗПП). Структура и висина трошкова зависе од тога да ли су били ''потребни за вођење парнице'' с тим да, ако је прописана тарифа за награде адвоката или за друге трошкове, одмериће се према тој тарифи (члан 154. ЗПП). Иако процесни закон (ЗПП) изричито не помиње право странке на трошкове за заменичка заступања, право странке на ове трошкове произилази из језичког и логичног тумачења правила садржаних у Закона о парничном поступку и Закона о адвокатури. Наиме, по члану 88. ЗПП пуномоћника који је адвокат може заменити адвокатски приправник који је код њега запослен, ако је странка тако одредила у пуномоћју осим у поступку по правним лековима. Адвоката може заменити само адвокатски приправник запослен у његовој адвокатској канцеларији или други адвокат непосредно или посредством свог адвокатског приправника у складу са законом (члан 22. Закона о адвокатури). Из изложеног произилази да пуномоћник који је адвокат има право на накнаду трошкова у складу са адвокатском тарифом од странке коју заступа, па самим тим странка има право на трошкове који настану у складу са изложеним правилима ЗПП (успех у спору, опредељеност трошкова и др). С обзиром да пуномоћника - адвоката може заменити адвокатски припавник то се његово присуство на рочиштима у парничном поступку изједначава са присуством адвоката, па странка има право и на накнаду трошкова за она рочишта на којима је присуствовао адвокатски приправник по заменичком пуномоћју.

(Седница Грађанског одељења од 04.03.2014. године) Судија Предраг Трифуновић>

Аутор сентенце: