ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

ТРОШКОВИ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

Објављено: 17.03.2021

Околност да привремени заступник није успео са жалбом, изјављеном у име туженог, не ослобађа тужиоца обавезе да му накнади трошкове које је тим поводом имао.

Из образложења:

O трошковима привременог заступника туженог које претходно сноси тужилац одлучује суд који је поставио привременог заступника. Тек након утврђења висине ових трошкова, који падају на терет тужиоца, као странке у чијем интересу је постављен привремени заступник туженом, како би се обезбедили процесни услови за вођење поступка, наведени трошкови се преваљују на тужиоца односно туженог у зависности од успеха у спору, у складу са одредбом члана 153. ЗПП-а. Околност да привремени заступник није успео са жалбом, изјављеном у име туженог, не ослобађа тужиоца обавезе да му накнади трошкове које је тим поводом имао. Ово стога што се трошкови привременог заступника, уподобљавају са трошковима обезбеђења доказа, које трошкове, сходно одредби члана 167. став 1 ЗПП-а сноси странка која је поднела предлог за обезбеђење доказа. У конкретном случају, трошкове привременог заступника сноси тужилац у чијем је интересу било постављање привременог заступника туженом, с тим што се на крају парнице ти трошкови преваљају на туженог, као странку која је изгубила спор, па је првостепени суд требало да обавеже тужиоца да привремено сноси трошкове привременог заступника туженог, а потом туженог да надоканди те трошкове тужиоцу, с обзиром на то да је тужилац успео у парници.

Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-3683/19 од 27.01.2021.године, којим је укинуто решење Основног Суда у Новом Саду посл.број П-3180/16 од 06.08.2019.гoдине>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић