ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Облигационо право

УГОВОР О НАЛОГУ

Објављено: 14.07.2021

Уговор о налогу као неформални уговор, настаје по изјави налогопримаоца, да ће поступити по налогу налогодавца.

Из образложења:

Без основа су и жалбени наводи туженог којима се указује на погрешну примену материјалног права, позивајући се на одредбе чланова Закона о облигационим односима којима је регулисан налог, са образложењем да према стању у списима очигледно да је тужилац издао налог Р.Б. да за његов рачун предузме послове у вези разрешења проблема који су настали у вези предметног посла купопродаје. Наиме, уговор о налогу, као неформални уговор, настаје по изјави налогопримаоца, да ће поступити по налогу налогодавца. Из утврђеног чињеничног стања произилази да је тужилац усмено овластио Р.Б. да врши даље договоре и преговоре око усељења у предметну некретнину, као и да је Р.Б. у неколико наврата преговарао са С.Б. да би раскинули уговор, али до раскида уговора и овере није дошло, јер Б. никада није вратио новчани износ који је примио на име купопродајне цене за предметну некретнину. Из наведеног следи, да је тужилац само овластио Р.Б. да предузима послове везане за реализацију уговора о купопродаји непокретности, односно везане за извршење обавезе предаје поседа од стране туженог као продавца, али не и да му је издао налог по коме би се Р.Б. обавезао да раскине уговор и прими купопродајну цену. Према томе, будући да тужилац није издао наведени налог који би обавезивао Р.Б., то између тужиоца и Р.Б. није ни закључен уговор о налогу, сходно одредби члана 749. Закона о облигационим односима, из чега произилази да наведена лица нису ни била у уговорном односу, по основу уговора о налогу. Тек постизање споразума око враћања купопродајне цене између Р.Б. и Б.С., би подразумевало издавање пуномоћја од стране тужиоца неопходног ради реализације раскида уговора, у ком случају би се онда, по становишту овог суда, могло говорити о постојању уговора о налогу, с озбиром да су за правни однос између странке и пуномоћника из уговора о заступању који је закључен издавањем пуномоћја, меродавне одредбе уговора о налогу.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-539/21 од 13.05.2021.године, којом је потврђена пресуда Основног суда у Новом Саду посл.број П-4771/18 од 05.11.2020.гoдине>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић