ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Стварно право

УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ

Објављено: 16.03.2021

Да би се лице на основу уговора о купопродаји уписало у јавним књигама као носилац права својине, потребно је да продавац да изјаву воље о дозволи уписа- clausula intabulandi.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Новом Саду пословни број П-1651/18 од 12.12.2018. године, одбијен је тужбени захтев тужиље да се обавеже тужени да у року од 15 дана са тужиљом закључи анекс уговора о купопродаји стана у изградњи оверен пред Општинским судом у Новом Саду истог дана под бројем ОВ1- 18623/2005 којим ће тужиљи дати безусловну сагласност за упис права својине тужиље (клаузула интабуланди) у целости (1/1) на стану број 33-дуплекс, површине 63м2, као посебног дела у поткровљу стамбено-пословне зграде у Новом Саду, ул. Ћ. Број 40, саграђеног на парцели број 7326 и уписана у лист непокретности број 9334 КО Нови Сад I , без терета и било какве забележбе, а у противном тужени је безусловно дужан трпети да се тужиља упише у катастарској евиденцији РС Служба за катастар непокретности Нови Сад II као власник у целости (1/1) на означеном стану број 33 дуплекс, површине 63 м2, као посебног дела у поткровљу стамбено-пословне зграде у Новом Саду, ул. Ћ. Број 40, саграђеног на парцели број 7326 и уписана улист непокретности број 9334 КО Нови Сад I , без терета и било какве забележбе на основу ове пресуде.

Из утврђеног чињеничног стања произилази да на страни тужиље постоји ваљан правни основ за стицање права својине (писмени уговор о купопродаји оверен пред судом дана 12.05.2005. године), да је у поседу стана који је био предмет уговора, да продавац, након исплате купопродајне цене, није тужиљи дао clausulu intabulandi , односно изјаву воље потребну за упис права својине, и да се из тог разлога тужиља не може, на основу предметног уговора, уписати као титулар права својине на стану. Из наведеног даље следи, супротно становишту првостепеног суда, да тужиља има правни интерес за подношење ове тужбе са захтевом за обавезивање туженог на испуњење своје уговорне обавезе из члана 15 уговора (чинидбом) на давање clausule intabulandi (изјаве о сагласности за упис права својине), а да ће је у противном заменити ова пресуда. Закључени уговор о купопродаји заједно са датом изјавом, представља подобну исправу за упис права својине тужиље па је, иако је реч о захтеву који није постављен правно перфектно, погрешно становиште првостепеног суда о неизвршивости побијане пресуде, а у ствари становиште о непостојању правног интереса тужиље за иницирање парничног поступка са конкретним тужбеним захтевом.

Одредбом члана 454 Закона о облигационим односима прописано је да се уговором о продаји обавезује продавац да пренесе на купца право својине на продату ствар и да му је у ту сврху преда, а купац се обавезује да плати цену новца и преузме ствар. Одредбом члана 5 Закона о државном премеру и катастру, који је важио у време када су парничне странке закључиле купопродајни уговор, прописано је да се права на непокретност стичу, преносе, ограничавају и престају уписом у катастар непокретности. Дакле, да би се лице на основу уговора о купопродаји уписало у јавним књигама као носилац права својине, потребно је да продавац да изјаву воље о дозволи уписа-clausula intabulandi. Имајући у виду да су циљ и сврха закључења уговора о купопродаји пренос права својине са продавца на купца, упис права својине не може бити извршен, на који начин продавац није испунио своју законску и уговорну обавезу да пренесе на купца право својине.

Тужени као продавац, није испунио своју обавезу из члана 15 уговора, па тужиља, која се са својим правом својине не може уписати у евиденцију непокретности, има овлашћење да од свог продавца захтева испуњење обавезе, према одредби члана 262 ЗОО. Како нема сумње да уговор о купопродаји производи правно дејство и да је тужиља као купац испунила своју уговорну обавезу на исплату купопродјане цене, тужени је, као продавац, дужан да своју обавезу на давање clausule intabulandi ( из чл.15)испуни. Тужиља није успела да од туженог добије ту изјаву, па основано захтева да суд најпре обавеже туженог да у датом року испуни своју обавезу, на начин што ће закључити анекс уговора, а у противном да ту изјаву замени побијана пресуда, као и да се тужени као уписани земљишнокњижни власник стана, обавеже да трпи да се тужиља упише у катастарској евиденцији РЗ Служба за катастар непокретности Нови Сад II као власник у целости (1/1) на означеном стану.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-1204/19 од 07.10.2019.године, којом је преиначена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-1651/18 од 12.12.2018.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник